RIGA NOVA SRL – notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei

CUI: 16385221
Data emiterii: 15.04.2010
Data publicării în BPI: 30.04.2010

1. Dos. nr.7367/99/2009 (493/2009) Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător sindic Magistrat Dan Artenie. 2.Arhiva instanţei: Iaşi, str. N.Gane, nr.20A, tel.215160, programul arhivei instanţei 09.00-13.00.
3.1. Debitor SC Riga Nova SRL, CIF 16385221, cu sediul social în Tg. Frumos, str. Petru Rareş, bl. 29, sc.B, et.4, ap.17, jud. Iaşi, număr de ordine în registrul comerţului J22/875/2004.
4.Creditor BRD–Goupe Societe Generale SA Agenţia Tg. Frumos, cu sediul în Tg. Frumos, str. Cuza Vodă, nr.7. 5.Lichidator judiciar Audit Pro Consult SPRL, CIF 21402876, cu sediul social în Voluntari, cartier Pipera, str. Emil Racoviţă, nr.35-37-39, Azur 1, AJ 35, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0301, e-mail apc.insolventa @gmail.com, reprezentată de Pleşcan Alina, numar matricol 1C1419/2005, tel.0745394363.
În calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Riga Nova SRL, conform sentinţei comerciale 365/S/08.04.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia Comercial Faliment, în dosarul 7367/99/2009 (493/2009) în temeiul art.61 alin.1 şi 2, art.62 alin.1 şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.6 şi art.35 din acelaşi act normativ, notifică:
6.    Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Riga Nova SRL, prin sentinţa comercială 365/S din 08.04.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul 7367/99/2009 (format vechi 493/2009).
7.1. Debitorul SC Riga Nova SRL are obligaţia ca în 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei. Termenul limită pentru predarea gestiunii este de 19.04.2010.
7.2. Creditorii debitorului SC Riga Nova SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de depunere a creanţelor asupra averii debitorului este de 08.06.2010; În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturile privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului; Termenul limită pentru verificarea, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este de 23.06.2010; Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 23.08.2010; Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii este de 02.09.2010, ora 11.00;
7.    Se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi, Judecător sindic din Iaşi, str. N.Gane, nr.20 A, data 10.09.2010, ora 11.00 având ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia; desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar; aprobarea Programului de Administrare a Procedurii.
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi şi celorlalte registre pentru efectuarea de menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, Iaşi, str. N. Gane, nr.20 A în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata