ROMFARM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 10003225
Data emiterii 11.05.2010
Data publicării în BPI: 21.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar vechi 498/2009, nr. nou 7400/99/2009, Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, Judecător¬sindic Dan Artenie
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, tel. 0232215160, programul arhivei/registraturii instanţei 9-13.
3.1.Debitor: SC Romfarm SRL, CIF 10003225, cu sediul social în Iaşi, Bd. Alexandru cel Bun, nr.49, bl.Y1, parter, nr. de ordine în registrul comerţului J22/1264/1997.
3.2. Asociati: Haman Anişoara şi Haman Romeo, domiciliaţi în Iaşi, Şos. Bucium, nr.61
4.Creditor: SC Adm Farm SRL, cu sediul ales în Suceava, şos. Suceava – Fălticeni, km. 1 (lângă Garda de Mediu).
5.Administrator judiciar: Lichidator Master Consulting IPURL, CIF 20879282, cu sediul social în Iaşi, str. A. Panu nr.36, bl.1B, tr. II, et.Mezanin, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0021, tel/fax 0232261631, e-mail: [email protected]_solutions.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică ec. Păcuraru Gina
6.    Subscrisa, Lichidator Master Consulting IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Romfarm SRL, conform sentinţei comerciale nr. 398/S din data de 15.04.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul nr. nou 7400/99/2009, nr. vechi 498/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.    Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Romfarm SRL, prin sentinţa comercială nr. 398/S din data de 15.04.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul nr. nou 7400/99/2009, nr. vechi 498/2009.
7.1.Debitorul, SC Romfarm SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Romfarm SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 15.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 15.07.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 30.08.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 09.09.2010.
8.    Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi – Judecător sindic din Iaşi, str. N. Gane nr.20A. Data 17.09.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: confirmarea şi stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar, alegerea comitetului creditorilor şi al preşedintelui acestuia.
9.    Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata