COMPLEX-FOOD SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 16052472
Data emiterii: 26.04.2010
Data publicării în BPI: 06.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 1891/110/2010; Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ; Judecător sindic Oborocianu Maria.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, loc. Bacău, jud. Bacău, programul arhivei/registraturii instanţei 10.30 -12.30, tel 0234/51.44.19.
3.1.Debitor: SC Complex-Food SRL, CIF 16052472, sediul social în loc. Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr.86 jud. Bacău., nr. de ordine în registrul comerţului J04/81/2004.
3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.
4.Creditor:
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Practician în Insolvenţă Ionescu M. Adrian cu sediul profesional, str. Mioriţei, bl.14, sc.F, ap.16, loc. Bacău, jud. Bacău atestat sub nr. 1B0114/2007, tel./fax 0334/417350, e-mail: cpi.ionescuadrian@yahoo.com, reprezentant administrator judiciar Ionescu M. Adrian.
6.Subscrisul Cabinetul Individual de Practician în Insolvenţă Ionescu M. Adrian, în calitate de Administrator judiciar al debitorului SC Complex-Food SRL, conform Încheierii din data de 30.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 1891/110/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi alin.(3) şi art.62 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Complex-Food SRL, prin Încheierea din data de 30.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 1891/110/2010.
7.1.Debitorul SC Complex-Food SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Complex-Food SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 31.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 30.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 30.07.2010.
8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul Administratorului judiciar din str. Mioriţei, bl.14, sc.F, ap.16, loc. Bacău, jud. Bacău, în data de 05.07.2010, ora 14.00, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar.
9.Comitetul creditorilor: nu a fost desemnat.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata