ROYAL INTER COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 1653555
Data emiterii: 10.03.2010
Data publicării în BPI: 22.03.2010
1.Date privind dosarul: nr. dosar 918/110/2009; Tribunal Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ; Judecător sindic Oborocianu Maria.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de tel 0234.51.44.19, programul arhivei/registraturii instanţei: 10.30 -12.30.

3.1.Debitor: SC Royal Inter Com SRL, CIF 1653555, sediul social în loc. Oneşti, str. Zemeş, nr.24, jud. Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/348/2003.

3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.

4.Creditor: conform anexă.

5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Practician în Insolvenţă Ionescu M. Adrian cu sediul profesional, str. Mioriţei, bl.14, sc.F, ap.16, loc. Bacău, jud. Bacău atestat sub nr.1B0114/2007, tel./fax 0334/417350, e-mail: [email protected], Reprezentant administrator judiciar Ionescu M. Adrian.

6.Cabinetul Individual de Practician în Insolvenţă Ionescu M. Adrian, în calitate de Administrator judiciar al debitorului SC Royal Inter Com SRL, conform Sentinţei nr.202 din data de 10.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 918/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi alin.(3) şi art.62 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Royal Inter Com SRL, prin Sentinţa nr.202 din data de 10.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 918/110/2009.

7.1.Debitorul SC Royal Inter Com SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Royal Inter Com SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 12.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 10.05.2010. Termenul pentru formularea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 28.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 10.06.2010.

8.Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Administratorului judiciar din str. Mioriţei, bl.14, sc.F, ap.16, loc. Bacău, jud. Bacău, data 13.05.2010, ora 14.00, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;confirmarea administratorului judiciar.

9.Comitetul creditorilor: nu a fost desemnat.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar“ cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

Anexă listă creditori:

1.  SC OMV România Mineraloel SRL Bucureşti, str. Av. Căpitan Alex Şerbănescu, nr.85 şi sediul ales în Bucureşti, Bd. Dacia, nr.30, et.4, sector 1 CUI 11201891
J40/10637/1998
2.  SC Lohuis România Impex SRL Bucureşti, sector 6, Bd. Iuliu Maniu, nr.528, et.1
3.  SC Comtec 2000 INC SRL Bucureşti, str. Drumul Osiei, nr.51, sector 6 CUI 6423689 J40/20696/1994
4.  SC Autocomexim SRL Sediul ales Bucureşti, str. Preciziei Business Center, Bd. Preciziei, nr.1, et.4, sector 6
5.  SC Ipee Amiral Trading SA Piteşti, str. I.C. Brătianu, bl.42, sc.A, ap.4, jud. Argeş CUI 16599276 J03/1229/2004
6.  SC Vodafone România SA Piaţa Charles de Gaulle, nr.15, Bucureşti şi sediul ales în Constanţa, str. Grozeşti, nr.82-84, jud. Constanţa CUI 8971726 J40/9852/1996
7.  SC RCB Electro 97 SA Bistriţa, str. Sigmirului, nr.17, jud. Bistriţa Năsaud CUI 7488031 J06/1030/1994
8.  SC Sitorex SRL Sediul ales la SC Sebastian Finance SRL din str. Anastasia Păun, nr.10, bl.B7, sc.2, ap.42, sector 3, Bucureşti
9.  SC Geyer & Buchegger Leasing GMBH Sediul procesual ales la Gery&Buchegger Leasing GMBH SRLdin Bucureşti, Bd. Unirii, nr.69, G2 B, tronson 3, ap.29-30, sector 3 CUI 16824955
10.  SC Coface România Credit Management Service SRL Bucureşti, Calea Floreasca, nr.39, et.3, sector 1 CUI 8808053 J40/7739/1996.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata