RUSTEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 18022877
Data emiterii: 18.03.2010
Data publicării în BPI: 30.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 6036/99/2009 (format vechi 442/2009), Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial-Faliment, Judecător-sindic d-nul. Dan Artenie.

2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str.N. Gane, nr.20A, tel. 0232215160, programul arhivei/ registraturii instanţei 8-16.

3.1.Debitor: SC Rustex SRL, CIF 18022877, cu sediul social în Iaşi, str. Stejar, nr.13C, bl.I3, sc.C, et.1, ap.2, jud. Iasi, nr. de ordine în registrul comerţului J22/2507/2005.

4.Creditori: MKB Romexterra Leasing IFN SA Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Bd. Unirii, nr.11, sector 5.

5.Administrator judiciar: EuroBusiness LRJ SPRL, CIF RO16605670, cu sediul social în Iaşi, str. Socola, nr.206A-208, Centrul de Afaceri Granit, et.6, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0022/2006, tel/fax 0232/220777, e-mail: eddie.pascal@ebconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Eduard Pascal.

6.Subscrisa EuroBusiness LRJ SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Rustex SRL, conform Sentinţei comerciale nr. 282/S din data de 11.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial-Faliment, în dosarul nr. 6036/99/2009 (format vechi 442/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Rustex SRL, prin Sentinţa comercială nr. 282/S/11.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial-Faliment, în dosarul nr. 6036/99/2009 (format vechi 442/2009).

7.1.Debitorul SC Rustex SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Rustex SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 11.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 11.06.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este 14.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este: 24.06.2010, ora 11.00. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 24.06.2010.

8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalul Iaşi – Judecător-sindic din Iaşi, str. N. Gane nr.20A şi data 02.07.2010, ora 11,00, având ca ordine de zi: alegerea Comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, definitivarea desemnării administratorului judiciar şi stabilirea remuneratiei acestuia, orice alte aspecte necesare derularii procedurii.

Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 5,00 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata