PROFICORB IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 10476649
Data emiterii: 05.03.2010
Data publicării în BPI: 18.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 6168/110, anul 2009, Tribunal Bacău, Secţia Comercială, Judecător – sindic Maria Oborocianu.

2.Arhiva instanţei: str. Ştefan cel Mare nr.4, localitate Bacău, judeţ Bacău, tel. 514419, programul arhivei instanţei: 8- 16.

3.1.Debitor SC Proficorb Impex SRL Comăneşti, judeţ Bacău, CIF 10476649, sediul social în localitatea Comăneşti, str. Ştefan cel Mare, bl.H1, sc.1, ap.4, judeţ Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/411/1998.

3.2.Administrator special: nu este cazul.

4.Creditor: DGFP Bacău str. Dumbrava Roşie nr.1-3 municipiu Bacău, judeţ Bacău.

5.Lichidator judiciar: Total Expert IPURL Tg –Ocna, str. Prosperităţii nr.6, localitatea Tg-Ocna judeţ Bacău, cod de identificare fiscală 21115690, sediul social str. Prosperităţii nr.6, localitatea Tg-Ocn, judeţ Bacău, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0187, tel./fax: 344215. e-mail: costicăbordeianu@yahoo.com. nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Bordeianu Costică.

6.Subscrisa Total Expert IPURL Tg-Ocna în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Proficorb Impex SRL Comăneşti, conform sentinţei comerciale nr.232 din data de 17.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul 6168/110/2009, în temeiul art.61alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei,coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii de faliment, în forma simplificata, împotriva debitorului SC Proficorb Impex SRL Comăneşti, prin sentinţa civila nr.232/17.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul 6168/110/2009.

7.1.Debitorul SC Proficorb Impex SRL Comăneşti are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Proficorb Impex SRL Comăneşti trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 31.03.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.04.2010.Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 16.04.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 28.04.2010.

8.Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la: adresa sediul lichidatorului judiciar la data de 16.04.2010, ora 13, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea lichidatorului judiciar, probleme diverse.

9.Comitetul creditorilor DGFP Bacău, str. Dumbrava Roşie nr.1-3.

10.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 29 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata