SANOTEST SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 25003380
Data emiterii: 13.05.2010
Data publicării în BPI: 14.05.2010

1.Date privind dosarul: număr 936/99/2010 (60/2010); Tribunalul Iaşi – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ.
2.Arhiva/registratura instanţei: municipiul Iaşi, strada Nicolae Gane nr.20A, judeţul Iaşi, nr. de tel./fax 0232/215160. 3.Debitor: SC Sanotest SRL, CIF 25003380, municipiul Iaşi, B-dul Independentei nr.6, bl.R2, et.4, ap.14, Judeţul Iasi, număr de ordine în Registrul Comerţului J22/195/2009
4.    Creditori: Ignat Adriana, SC Clini Lab SRL
5.    Administrator judiciar: Huian Radu Cabinet Individual de Insolvenţă Iaşi; C.I.F. 19877709; sediu: Iaşi, B-dul T. Vladimirescu nr.93, bl.93, sc.A, parter; tel./fax: 0332/447344; e-mail: office@avhuian.com, pagina de web: www.avhuian.com; nume şi prenume reprezentant administrator judiciar av. Huian Radu.
6.Subscrisa Huian Radu Cabinet Individual de Insolvenţă Iaşi, în calitate de administrator judiciar al SC Sanotest SRL, conform sentinţei comerciale 459/S/29.04.2010 pronunţată de Tribunalul Iasi – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 936/99/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii insolvenţei debitorului SC Sanotest SRL, prin sentinţa comerciala 459/S/29.04.2010, pronunţată de Tribunalul Iasi-Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ.
7.1.Debitorul SC Sanotest SRL are obligaţia ca pana la data de 10.05.2010 sa predea administratorului judiciar documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei şi sa pună la dispoziţie toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa.
7.2.Creditorii debitorului SC Sanotest SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 29.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 29.07.2010. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar: 30.08.2010
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului creanţelor: 09.09.2010.
8.Se notifică faptul că Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în data de 17.09.2010 ora 11.00 la sediul Tribunalului Iaşi – Judecător sindic, Iaşi, str. N.Gane.nr.20A, având ca ordine de zi: definitivarea desemnarii administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia, desemnarea comitetului creditorilor şi a presedintelui comitetului. 9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iasi pentru efectuarea menţiunii.
10.În temeiul art.3, pct.26 din Legea 85/2006 administratorul judiciar, convoacă: Adunarea Generală a Asociaţilor SC Sanotest SRL în vederea desemnării administratorului special, la data de 18.05.2010, ora 15.00, la sediul administratorului judiciar: Iaşi, B-dul T. Vladimirescu nr.93, bl.93, sc.A, parter.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori:De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata