TAMY-V COMP SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

3
CUI: 11534705
Data emiterii: 27.04.2010
Data publicării în BPI: 06.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 4726/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, Judecător sindic Grancea Gabriel.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău, tel. 0234/514419, programul arhivei/registraturii instanţei: 9:00 – 13:00.
3.1.Debitor: SC Tamy-V Comp SRL. sediul: social: loc. Bacău, str. Pictor Theodor Aman, nr.14, bl.14, sc.A, ap.12, et.2, jud. Bacău, cod de înregistrare fiscală RO11534705, nr. de ordine din registrul comerţului J04/169/1999.
3.2.Administrator special: Ţâmpu Ionela.
4.Creditori: AFP Bacău, Primăria Bacău, ITM Bacău.
5.Administrator judiciar: Lichidator Instant Expert SPRL, cod de înregistrare fiscală 20569524 Domiciliul/Sediul social: str. Trandafirilor, nr.1/D/1-2, jud. Bacău, tel./fax 0234/581515, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Guţu Romel.
6.Subscrisa Lichidator Instant Expert SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Tamy-V Comp SRL Bacău, conform sentinţei civile nr. 461 din data de 15.04.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr. 4726/110/2009, în temeiul art.107, lit.d) coroborat cu art.109 şi art.61, 62 din Legea nr. 85/2006, notifică: 7.Deschiderea procedurii de faliment în formă simplificată împotriva debitorului SC Tamy-V Comp SRL, prin Sentinţa Civilă nr.461/15.04.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr. 4726/110/2009. 7.1.Debitorul SC Tamy-V Comp. SRL este obligat ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să predea lichidatorului judiciar, gestiunea averii debitoarei împreună cu lista actelor şi a operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, precum şi lista cu numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data deschiderii procedurii de faliment cu indicarea creanţelor născute după deschiderea procedurii.
7.2.Creditorii debitorului SC Tamy-V Comp. SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii de faliment, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei însoţite de documente justificative, în termen de 10 zile de la primirea notificării.
7.3.Termen pentru continuarea procedurii: 24.06.2010, CF2.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul creditorilor” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul creditorilor va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata