TARANU RETMAR SNC – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 3426400
Data emiterii: 05.02.2010
Data publicării în BPI: 25.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar: 114/103/2010, Tribunal Comercial Argeş, judecător sindic Dumitreasa Cristinel.

2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Neamţ; Secţia Comercială şi Contencios Administrativ.

3.Debitor: SC Taranu Retmar SNC, CIF 3426400, sediul social: mun. Roman, str. Eremia Grigorescu, nr.28, jud. Neamţ, nr. de ordine în registrul comerţului J27/271/2003.

4.Creditori: creditori care au creanţe de recuperat.

5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Petre Motrun, cu sediul în Câmpulung, Şos. Naţională, 179, jud. Argeş, tel. 0769661916, fax: 0248 529 222; e-mail: motrun.petre@yahoo. com; nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B 0063.

6.Subsemnatul Petre Motrun, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Taranu Retmar SNC, conform şedinţei din data de 05.02.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul 114/103/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Taranu Retmar SNC conform şedinţei din data de 05.02.2010 pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul 114/103/2010.

7.1 Debitorul are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute de art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este de 02.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmire, afiBare şi comunicarea a tabelului preliminar: 16.04.2010; termen pentru depunerea contestaţiilor: 30.04.2010; termen întocmire şi afişare tabel definitiv al creanţelor: 14.05.2010.

8.Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar în data de 21.04.2010, ora 12:00, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar.

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal ”Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind Procedura Insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele privind constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct, acestuia prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la Arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata