PUNTO OFFICE SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 15280120
Data emiterii: 05.03.2010
Data publicării în BPI: 19.03.2010

Termen: 19.05.2010, ora 830.

1.Date privind dosarul: nr. dosar 581./103/2008, Tribunal Neamţ, Secţia Comercială, judecător sindic Ana Mângâţă.

2.Arhiva instanţei: Adresa Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr.16, nr. tel. 212294, progr. arhivei 9,00 – 13,00.

3.1.Debitor: SC Punto Office SRL, CIF 15280120, sediul social Piatra Neamţ, B-dul Traian, nr.84, bl. H4, ap. 2 jud. Neamţ, Număr de ordine în registrul comerţului: J27/329/2003.

4.Creditori: DGFP.

5.Administrator judiciar: C.I.I. Ec. Minuţ Victoria, CIF 21496730, sediul social str. Bistriţei, nr.5, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, nr.de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B1544, tel./fax 0233-217846.

6.Subsemnata: Minuţ Victoria, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Punto Office SRL conform Sentinţei comerciale nr. 172/F/24.02.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială, în dosarul 581./103/2008, în temeiul art.61 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Punto Office SRL prin sentinţa comercială nr.172/F/24.02.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială, în dosarul 581./103/2008.

7.1.Debitorul SC Punto Office SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Punto Office SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 31.03.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 21.04.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 19.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este: 19.05.2010.

8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de120 lei şi de un timbru judiciar de 5 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata