TRIAX COMPANY SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 14773600
Data emiterii: 09.03.2010
Data publicării în BPI: 24.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 4743/99/2009, (nr. format vechi 340/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător-sindic Alexandru Miţică.

2.Arhiva instanţei: Str N.Gane, nr.20A, Iaşi, nr.tel 0232/215.160, programul arhivei instanţei 9-14.

3.Debitor: SC Triax Company SRL, CIF 14773600, cu sediul social în loc. Dancu, com. Holboca, jud. Iaşi, J22/778/2002.

4.Administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţiplea Liviu, CIF 25977354, cu sediul social în str. Dacia nr.29, bl. M, ap.1, jud. Iaşi, nr.de înscriere în tabloul UNPIR 1B1432, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Ţiplea Liviu.

5.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Ţiplea Liviu, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Triax Company SRL, conform sentinţei comerciale nr.66/S/27.01.2009, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 4743/99/2009 (nr. fomat vechi 340/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Triax Company SRL prin sentinţa comercială nr.66/S/27.01.2009 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ în dosarul 4743/99/2009(nr. fomat vechi 340/2009).

Debitorul SC Triax Company SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Creditorii debitorului SC Triax Company SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei este 26.03.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este 26.04.2010.

Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 16.05.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi definitivarea tabelului creanţelor este 26.05.2010. Prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul Tribunalului Iaşi din str. N. Gane nr.20 A, data 04.06.2010, ora 11,00 având ca ordine de zi:alegerea comitetului creditorilor, al preşedintelui acestuia şi stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 39 lei şi de un timbru judiciar de 0,5 lei.

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata