TRUCK CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolventa

CUI: 23409285
Data emiterii: 05.03.2010
Data publicării în BPI: 24.03.2010

Date privind dosarul: nr. dosar 2998/10/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător – sindic Maria Oborocianu, arhiva/registratura instanţei: Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău. Programul arhivei/registraturii instanţei 0900- 1300.

Debitor: SC Truck Construct SRL, CIF 23409285, sediul social în Moineşti, str. 1 Mai, nr.1 bis, jud. Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/440/2008;

Administrator special: nu are;

Creditor: Administraţia Finanţelor Publice Moineşti.

Administrator judiciar: LD Expert Grup IPURL, sediul social în Huşi, str. Fundătura Viilor, nr.23, jud. Vaslui, CIF RO20657200, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0150, tel/fax: 0235470844, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Lazar Dumitru.

Subscrisa LD Expert Grup IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Truck Construct SRL, conform sentinţei civile nr. 227/17.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 2998/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2006 notifică:

Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Truck Construct SRL Moineşti prin sentinţa civilă nr. 27/17.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 2998/110/2009.

Debitorul SC Truck Construct SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea nr.85/2006.

Creditorii debitorului SC Truck Construct SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 19.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea nr.85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 19.05.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este 08.06.2010. Termenul limită pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 16.06.2010.

Prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 21.05.2010, la biroul administratorului judiciar din Huşi, Calea Basarabiei, nr.108B, jud. Vaslui, tel./fax: 0235470844, ora 1400, având următoarea ordine de zi:
1.confirmarea administratorului judiciar desemnat de instanţă;
2.desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui;
3.discutarea şi aprobarea raportului preliminar al administratorului judiciar;
4.probleme diverse: Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) Legea nr.85/2006. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar în funcţie de valoarea creanţei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea nr.85/2006).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata