Alocaţie pentru susţinerea familiei cu venituri reduse

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale propune, printr-un proiect de Lege publicat pe site-ul propriu, instituirea alocaţiei pentru susţinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani.

Acordarea alocaţiei are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea creşterii veniturilor acestora, precum şi pentru stimularea participării şcolare a copiilor de vârstă şcolară proveniţi din familiile cu venituri reduse.

Conform proiectului de act normativ, vor beneficia de această alocaţiei familiile formate din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună, dar şi familiile monoparentale.

Sunt consideraţi ca făcând parte din familie şi copiii adoptaţi, încredinţaţi în vederea adopţiei sau aflaţi în plasament familial, inclusiv la asistentul maternal profesionist ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.

Pentru familiile al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit la :

 • 40 lei pentru familia cu un copil,
 • 80 lei pentru familia cu 2 copii,
 • 120 lei pentru familia cu 3 copii,
 • 160 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi,

iar pentru cea al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei şi 370 lei, cuantumul alocaţiei este stabilit la:

 • 30 lei pentru familia cu un copil,
 • 60 lei pentru familia cu 2 copii,
 • 90 lei pentru familia cu 3 copii şi
 • 120 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

Dacă venitul net mediu lunar se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este de:

 • 60 lei pentru familia cu un copil,
 • 120 lei pentru familia cu 2 copii,
 • 180 lei pentru familia cu 3 copii,
 • 240 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi

şi dacă acesta este cuprins între 201 lei şi 370 lei, alocaţia va fi de :

 • 45 lei pentru familia cu un copil,
 • 90 lei pentru familia cu 2 copii,
 • 135 lei pentru familia cu 3 copii,
 • 180 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

Vor beneficia de alocaţie familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care au domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetăţeni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România.

Alocaţia se va acorda şi persoanelor fără domiciliu sau resedinţă şi fără locuinţă, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat alocaţia de la alte primării.

Familiile, care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizată potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale.

Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învăţământ, organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a dovezii eliberată de inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învăţământ prevăzută de lege.

Anual, limitele de venituri până la care se acordă alocaţiile se corectează cu indicele de creştere a salariilor, iar cuantumurile acestora se actualizează în funcţie de evoluţia preţurilor de consum şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocaţia se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează sau, după caz, le-au realizat în ultima lună înainte de solicitarea dreptului, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări pentru şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii cu caracter permanent, precum şi alte creanţe legale.

Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a alocaţiei, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii.

Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata