BI FASHION SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 17746499
Data emiterii: 19.03.2010
Data publicării în BPI: 23.03.2010

1.Date privind dosarul: nr.1146/110/2009-Tribunalul Bacău – Secţia Comercială – Jud. sindic: Ştefănescu Dana

2.Arhiva: Adresa mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău; număr de telefon 0234 – 514419

3.1. Debitor: SC Bi Fashion SRL; CIF 17746499; sediul social: Bacău, str. Lalelelor, nr.10, bl. 10, sc. A, et.3, ap.13, jud. Bacău; număr de ordine în registrul comerţului J04/1242/2005

4.Creditori: conform anexă.

5.Administrator judiciar: Expert BC SPRL; CIF R 6866651; sediul social: mun. Bacău, str. I.S. Sturdza, nr.74, jud. Bacău, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0097 tel/fax: 0234 – 547646 e¬mail: expertsrlbc@yahoo.com; nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Barbu Toader

6.Subscrisa: Expert BC SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Bi Fashion SRL, conform Sentintei civile nr.248 din data de 19.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău-Secţia Comercială, în dosarul nr.1146/110/2009, în temeiul art.61, 62, 33 alin.(6), 35 şi 28 alin (2) din Legea nr.85/2006, notifică:

7.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Bi Fashion SRL prin Sentinţa civilă nr.248 din data de 19.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău-Secţia Comercială, în dosarul nr.1146/110/2009.

7.1.Debitorul SC Bi Fashion SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să predea administratorului judiciar toate documentele contabile şi bunurile societăţii, precum şi actele şi informaţiile prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, sub sancţiunea prevăzută de art.44 din Legea nr.85/2006.

Refuzul debitorului sau al reprezentantului legal al acestuia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar documentele şi informaţiile solicitate şi prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani sau amendă, conform dispoziţiilor art.147 din Legea nr.85/2006.

7.2.Creditorii debitorului SC Bi Fashion SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitorului: 16.04.2010. În temeiul art.76 alin.1 din legea privind procedura insolvenţei nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termen limită pentru verificarea creanţelor,întocmire, afişare şi comunicare tabel preliminar: 07.05.2010. Termenul pentru formularea contestaţiilor la tabelul preliminar: 28.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 04.06.2010.

Data primei şedinţe a adunării creditorilor este 08.06.2010, ora 1200, la sediul administratorului judiciar, cu următoarea ordine de zi: alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori, în condiţiile art.16 alin.4 şi art.17 din lege; confirmarea administratorului judiciar desemnat provizoriu de judecătorul sindic; probleme diverse.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Listă anexă:

1.  A.F.P. Bacău 4278523 – Bacău, str. 9 Mai, nr.33, jud. Bacau
2.  A.V.A.S. Bucureşti 11795573 – Bucureşti, str. Promoroaca, nr.9-11, sect. 1
3.  Primăria Bacău – D.I.T.L. 4278337 – Bacău, str. Mărăşeşti, nr.6, jud. Bacău
4.  I.T.M. Bacău 4352840 – Bacău, str. I.S.Sturdza, nr.63A, jud. Bacău
5.  A.J.O.F.M. Bacău – – Bacău, str. I.S.Sturdza, nr.63A, jud. Bacău
6.  Casa Judeţeană de Pensii – – Bacău, str. I.S.Sturdza, nr.63A, jud. Bacău
7.  B.R.D.-G.S.G.–Suc. Bacău 2815876 J04/1001/1991 Bacău, str. George Apostu, nr.13, jud. Bacău
8.  E.on Gaz România SA 22043010 J26/1194/2007 Tg. Mureş, str. Justiţiei, nr.12, jud. Mureş
9.  E.on Moldova Furnizare 21537385 J04/648/2007 Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.22
10.  SC BI FASHION SRL 17746499 J04/1242/2005 Bacău, str. Lalelelor, nr.10, bl. 10, sc.A, et.3, ap.13
11.  Grigore C. Monica 2740110040069 – Bacău, str. Lalelelor, nr.10, bl. 10, sc.A, et.3, ap.13.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata