CONSTRUCT OIL INTERMED SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 3203581
Data emiterii: 05.03.2010
Data publicării în BPI: 18.03.2010

1.Date privind dosarul: nr.: 2971/110/2009 – Tribunalul Bacău – Secţia Comercială; Judecător-sindic Gabriel Grancea

2.Arhiva: Adresa mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău; număr de telefon 0234 – 514419

3.1. Debitor: SC Construct Oil Intermed SRL; CIF 3203581; sediul social: Bacău, str. Carpaţi, nr.4, bl. 4, sc. B, ap.8, jud. Bacău; număr de ordine în registrul comerţului: J04/2478/1992

4.Creditori: conform listă anexă.

5.Lichidator judiciar: Expert BC SPRL; CIF R 6866651; sediul social: mun. Bacău, str. I.S. Sturdza, nr.74, jud. Bacău, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0097 tel/fax: 0234 – 547646 e¬mail: expertsrlbc@yahoo.com; nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Barbu Toader

6.Subscrisa: Expert BC SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Construct Oil Intermed SRL, conform Sentintei civile nr.240 din data de 18.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău-Secţia Comercială, în dosarul 2971/110/2009, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1)şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Intrarea debitorului SC Construct Oil Intermed SRL în procedura falimentului, în temeiul art.31, art.33, raportat la art.1alin.2lit.e din Legea nr.85/2006, prin sent. civ. nr.240/18.02.2010, pronunţată în dosarul nr.2971/110/2009.

7.1.Debitorul SC Construct Oil Intermed SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să predea lichidatorului judiciar toate documentele contabile şi bunurile societăţii, precum şi actele şi informaţiile prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, sub sancţiunea prevăzută de art.44 din Legea nr.85/2006.

Refuzul debitorului sau al reprezentantului legal al acestuia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar documentele şi informaţiile solicitate şi prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani sau amendă, conform dispoziţiilor art.147 din Legea nr.85/2006.

7.2. Creditorii debitorului SC Construct Oil Intermed SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului: 15.04.2010. În temeiul art.76 alin.1 din legea privind procedura insolvenţei nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare tabel preliminar: 29.04.2010. Termenul de definitivare a tabelului creanţelor este 13.05.2010. Termenul pentru prima adunare a creditorilor este 04.05.2010, ora 1200, la sediul lichidatorului judiciar, cu următoarea ordine de zi:
– alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori, în condiţiile art.16 alin.4 şi art.17 din lege; – confirmarea lichidatorului judiciar desemnat provizoriu de judecătorul sindic;
– probleme diverse.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Listă anexă:

1.        A.F.P. Bacău    4278523    –    Bacău, str. 9 Mai, nr.33, jud. Bacău
2.        A.V.A.S. Bucureşti    11795573    –    Bucureşti, str. Promoroaca, nr.9-11, sector 1
3.        Primăria Bacău – D.I.T.L.    4278337    –    Bacău, str. Mărăşeşti, nr.6, jud. Bacău
4.        I.T.M. Bacău    4352840    –    Bacău, str. I.S. Sturdza, nr.63A, jud. Bacău
5.        A.J.O.F.M. Bacău    –    –    Bacău, str. I.S. Sturdza, nr.63A, jud. Bacău
6.        SC Construct Oil Intermed SRL    3203581    J04/2478/1992    Bacău, str. Carpaţi, nr.4, bl. 4, sc. B, ap.8
7.        Ghimpu V. Cătălin Vasile    –    –    Bacău, str. Carpaţi, nr.4, bl. 4, sc. B, ap.8
8.        Ghimpu V. Radu    –    –    Bacău, str. Carpaţi, nr.4, bl. 4, sc. B, ap.8
9.        Grava Gh. Dorel    –    –    Bacău, str. I.S.Sturdza, nr.18, bl. 18, sc. C, ap.10
10.    Grinţescu C. Ioan    –    –    Bacău, str. Mărăşeşti, 116, bl. 116, sc.B, ap.25.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata