BIF-CON SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 12976136
Data emiterii: 07.05.2010
Data publicării în BPI: 10.05.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar: 1773/40/2010, Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Axinte Lăcrămioara.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Maxim Gorki, nr.8, localitatea Botoşani, judeţul Botoşani, număr de telefon 0231/511739, interior 203, programul arhivei/registraturii instanţei: luni – vineri 9 – 13.
3.1.Debitor: SC Bif-Con SRL Botoşani, CIF: RO 12976136, sediul social: Botoşani, str. 1 Decembrie nr.9A, judeţul Botoşani, număr de ordine în registrul comerţului: J07/100/2000.
3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.
4.Creditorii societăţii SC Bif-Con SRL Botoşani: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană Botoşani cu sediul social în localitatea Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr.5, CIF 3372335, telefon nr.0231/607120. 5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Balanovici Boris-Teodor, codul de înregistrare fiscală: 1680923070041, sediul social: localitatea Botosani, str. Grigore Antipa, nr.1, jud. Botoşani, nr. de înscriere în tablOul Practicienilor în Insolvenţă: 1B0219, tel./fax. 0231/51.20.51, e-mail: [email protected], nume şi prenume reprezentant administrator judiciar: ing. jr. Balanovici Boris-Teodor.
6.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolventa Balanovici Boris-Teodor, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Bif Con SRL, conform Sentinţei comerciale nr.92/23.03.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.1773/40/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2006, coroborate cu art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Bif-Con SRL Botoşani, prin Sentinţa comercială nr.92/23.03.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.1773/40/2010.
7.1.Creditorii debitorului SC Bif-Con SRL Botoşani trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 18/05/2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea nr.85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor:15.06.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 08.07.2010 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 15.07.2010.
8.Se fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 21.06.2010 la sediul administratorului judiciar din str. I. Pillat nr.16, ap.1, Botoşani.
9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea 85/2006. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar cu o valoare cuprinsă între 0,30 lei şi 5,00 lei, în funcţie de cuantumul creanţei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
1 Comentariu
  1. CIUBOTARIU VIOREL spune

    Cat timp mai dureaza pana la primirea sumei de nimic?

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata