BOIERU ROMA CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă

CUI: 22269744
Data emiterii: 12.04.2010
Data publicării în BPI: 22.04.2010

1.Date privind dosarul: număr: 1465/86/2010, Tribunalul Suceava, Judecător-sindic: Onofreiciuc Dranca Gheorghe. 2.Arhiva/registratura instanţei: Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr.62, telefon 0230/214.948, program zilnic cu publicul: 900-1300.
3.Debitor: SC Boieru Roma Construct SRL, CIF: 22269744, sediul social în localitatea Horodnic de Sus, str. Brigăzi, nr.1294 A, jud. Suceava, număr de înregistrare ORC: J33/1266/2007.
4.Lichidator judiciar: Cabinetul de Insolvenţă Bejinaru Ionuţ Richard, cu sediul în Municipiul Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr.28, bl. H1, sc. B, ap. 1, atestat UNPIR nr.1B1893, tel/fax: 0230-52.30.62.
5.Cabinetul de Insolvenţă Bejinaru Ionuţ Richard, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Boieru Roma Construct SRL, potrivit încheierii nr.246 din data de 30-03-2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr.1465/86/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi urm., coroborate cu art.33 alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2), notifică: 6.Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC Boieru Roma Construct SRL şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului, prin Încheierea nr.246 din data de 30-03-2010;
6.1.Debitorul SC Boieru Roma Construct SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2.Creditorii debitorului SC Boieru Roma Construct SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile de mai jos.
6.2.1.Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor este 31-mai-2010. Conform art.76 alin.(1) din Lg. 85/2006, nedepunerea cererii în termenul menţionat atrage decăderea din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu veţi dobândi calitatea de participant la procedură.
6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este 08-iunie-2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar este 22-iunie-2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 06-iulie-2010.
7.Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, la data de 20-iulie-2010, ora: 1000.
Ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor şi a Preşedintelui Comitetului Creditorilor; confirmarea lichidatorului judiciar cu un onorariu fix de 5000 ron şi un procent de 7% din eventualele recuperări de creanţe şi valorificări de bunuri.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Cererea va fi însoţită de dovada în original a plăţii taxei judiciare de timbru de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei). Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la lichidatorul judiciar, la tel-fax 0230-52.30.62, mobil 0758-06.20.30 sau la sediul din Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr.28, bl. H1, sc. B, ap. 1.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata