G & S HOUSE SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 17520113
Data emiterii: 18.03.2010
Data publicării în BPI: 22.03.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar 6360/110/2009, Tribunal Bacău Secţia Comerciala şi Contencios Administrativ, Judecător sindic: Cornelia Dănăilă.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de telefon 0234.51.44.19 programul arhivei/registraturii instanţei 10.30 -12.30.

3.1.Debitor: SC G&S House SRL, CIF RO17520113, nr. de înregistrare în registrul comerţului J4/837/2005, sediul social în Oneşti, str. Trotuş, nr.2, bl. 2, sc.A, et. 3, ap. 10, jud. Bacău.

3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.

4.Creditori şi orice persoană interesată.

5.Administrator judiciar: Sierra Quadrant S.P.R.L., CIF 13481690, sediul social în str. Alexandru cel Bun, nr.11A, loc. Bacău, jud. Bacău, Număr de înregistrare la UNPIR – RSP 0148, tel./fax 0234/510.624; 0234/510676, e-mail office.sprl@sierraquadrant.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Dragomir Florin.

6.Subscrisa: Sierra Quadrant S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC G&S House SRL, conform încheierii de şedinţă din 14.12.2009 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6360/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC G&S House SRL prin încheierea de şedinţă din data de 14.12.2008 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în Dosarul 6360/110/2009.

7.1.Debitorul SC G&S House SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC G&S House SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 31.03.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar de creanţe este 14.04.2010. Termenul pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv de creanţe este 28.04.2010.

8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr.11A, la data de 19.04.2010, ora 12.00. Ordinea de zi:

Desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; Confirmarea administratorului judiciar SC Sierra Quadrant S.P.R.L.; Aprobarea onorariului administratorului judiciar de 5000 lei/lunar şi 10% din sumele obţinute din valoarea creanţelor recuperate şi a bunurilor valorificate ce va fi achitat din averea debitoarei;

Aprobarea desemnării SC Contafin SRL societate de expertiză contabilă în vederea efectuării analizei financiar contabile asupra situaţiilor financiare aparţinând societăţii şi puse la dispoziţia administratorului judiciar de organele fiscale şi/sau administratorul statutar pentru determinarea incidenţei dispoziţiilor art.80 şi art.138 din legea 85/2006. Aprobarea onorariului pentru societatea de expertiză în valoare de 500 lei.

9.Comitetul creditorilor: B.C. Carpatica Oneşti

10.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidator poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata