CASA-LUX SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolventa

CUI: 10840900
Data emiterii: 25.02.2010
Data publicării în BPI: 18.03.2010

Date privind dosarul: număr dosar 3983/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, Judecător-sindic Dana Stefănescu.

Arhiva/registratura instanţei: Bacău, str. Stefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău. Programul arhivei/registraturii instanţei 0900- 1300.

Debitor: SC Casa-Lux SRL, sediul social în Comăneşti, Aleea Parcului, bl. E15, sc.1, parter, ap. 4, jud. Bacău, CIF 10840900, număr de ordine în registrul comerţului J04/737/1998.

Administrator special: nu are.

Creditor: SC Tobler Echafaudages GMBH SRL.

Administrator judiciar: LD Expert Grup IPURL, sediul social în Huşi, str. Fundătura Viilor, nr.23, jud. Vaslui, CIF RO20657200, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0150, tel/fax: 0745630037, 0235470844, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Lazar Dumitru.

Subscrisa: LD Expert Grup IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Casa-Lux SRL, conform sentinţei civile nr.177/05.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul 3983/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Lg. 85/2006, notifică:

Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Casa-Lux SRL, prin sentinţa civilă nr.177/05.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul 3983/110/2009.

Debitorul SC Casa-Lux SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Lg. 85/2006.

Creditorii debitorului SC Casa-Lux SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 02.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Lg. 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 16.04.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este 14.05.2010. Termenul limită pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 21.05.2010. Adunarea creditorilor: prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 25.05.2010, orele 1200, la biroul administratorului judiciar din Huşi, str. Calea Basarabiei nr.108B, jud. Vaslui, având următoarea ordine de zi:

1.desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 2.discutarea şi aprobarea raportului administratorului judiciar. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii Suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) Lg. 85/2006. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar la valoare.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Lg. 85/2006).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata