CIMPO SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 4345410
Data emiterii: 22.03.2010
Data publicării în BPI: 25.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 3479/40/2009, Tribunal Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Judecător – sindic Axinte Lăcrămioara.

2.Arhiva instanţei: str. Maxim Gorki nr.8, loc. Botoşani, jud. Botoşani, nr. tel. 0231/511739, programul arhivei instanţei: 9-13.

3.1.Debitor: SC Cimpo SRL Botosani, CIF 4345410, sediul: Aleea Azurului, nr.2 jud. Botoşani; nr. de ordine în registrul comerţului J07/726/1993.

3.2.Administrator special: Cimpoeşu Ioan, reprezentant desemnat de adunarea generală a asociaţilor conform art.3 pct.26 din Legea 85/2006 să reprezinte interesele debitorului în procedura insolvenţei; fără drept de administrare.

4.Creditori:

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Botoşani – Piaţa Revoluţiei nr.5, Botoşani;
Primăria Botoşani – str. Poştei nr.9, Botoşani;
ITM Botoşani – Calea Naţională nr.83A bis, Botoşani.

5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Bordianu Liliana, atestat 1B0223/2007, CIF 25877096; sediul social str. Griviţa nr.1, bl.14D, sc.D, ap.24 Botoşani; sediul ales pentru corespondenţă str. Aprodu Purice nr.5, Botoşani; tel./fax: 0231/514228; 0744/533.310, e-mail: bordianuliliana@gmail.com.

6. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţă Bordianu Liliana, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Cimpo SRL Botoşani, conform sentinţei comerciale nr.176 din data de 04.03.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 3479/40/2009, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin.(1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Deschiderea procedurii de faliment din perioada de observaţie împotriva debitorului SC Cimpo SRL Botoşani prin sentinţa comercială nr.176 din 04.03.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 3479/40/2009.

7.2.Creditorii debitorului SC Cimpo SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior şi până la deschiderea procedurii de faliment, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii este 08.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 22.04.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 05.05.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor născute în cursul procedurii este 13.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este: 18.05.2010.

8.CII Bordianu Liliana, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Cimpo SRL, conform sentinţei comerciale nr.176 din 04.03.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, în temeiul art.14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă, din oficiu, Adunarea creditorilor debitorului SC Cimpo SRL.

Adunarea Creditorilor va avea loc la sediul Cabinetului Individual de Insolvenţă Liliana Bordianu din Botoşani, str. Aprodu Purice nr.5, în data de 19.05.2010, ora 9.30, având ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de judecătorul sindic; confirmarea onorariului lichidatorului judiciar: un onorariu lunar de 1000 lei, exclusiv TVA de la data deschiderii falimentului; prezentarea raportului privind evaluarea bunurilor şi a metodei de vânzare (metoda propusa de lichidatorul judiciar: licitaţia publică); prezentarea regulamentului de vânzare.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.

Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la lichidatorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.

Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei la Primăria Botoşani – RO13 TREZ 1162 1070 203X XXXX cod fiscal 3372882 şi de un timbru judiciar de 0,50 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata