CODAU PAN SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 4984014
Data emiterii: 21.05.2010
Data publicării în BPI: 01.05.2010

1.Date privind dosarul: nr.dosar: 956/40/2010 Tribunal Botoşani Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ, Judecător sindic Lică Pruteanu;
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Maxim Gorki, nr.8, loc. Botoşani, jud. Botoşani, nr. de telefon: 0231 511739, programul arhivei/registraturii instanţei: 9 – 13;
3.Debitor: SC Codau Pan SRL, CIF 4984014, sediul: sat Zlătunoaia F.N., com. Lunca, jud. Botoşani, nr. de ordine în registrul comerţului J07/1107/1993;
4.Administrator judiciar: Nord Expert IPURL, CIF 24507486, sediul social: str. Popa Şapca nr.28, Botoşani, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0348, tel./fax: 0721210930, e-mail expertnord@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Rotaru Sonia. 5.Subscrisa Nord Expert IPURL, prin reprezentant legal Rotaru Sonia, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Codau Pan SRL Botoşani, conform sentinţei nr.342/29.04.2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ, în dosarul 956/40/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normative; notifică:
6.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului a SC Codau Pan SRL Botoşani prin sentinţa nr.342/29.04.2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ, în dosarul 956/40/2010.
6.1.Debitorul SC Codau Pan SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2.Creditorii debitorului SC Codau Pan SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 24/06/2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este: 22/07/2010. Termenul limita pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 05/08/2010 şi pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 12/08/2010.
7.Se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc: în incinta SC Jatex SA, Adresa: Calea Naţionala, nr.32, et.III, data 27/07/2010, Ora 13,00, având ca ordine de zi:
-confirmarea administratorului şi lichidatorului judiciar;
-aprobarea onorariului administratorului judiciar;
-prezentarea situaţiei debitorului;
-aprobarea de principiu a planului de reorganizare;
-desemnarea Comitetului creditorilor;
-alte menţiuni.
8.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0.30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata