COMPANIA PIAF SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 5683427
Data emiterii: 25.03.2010
Data publicării în BPI: 01.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar vechi 418/2009, nr. nou 5468/99/2009, Tribunal Iaşi, Secţia Comercială, Judecător¬sindic GBD.

2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane nr. 20A, tel.0232215160, programul arhivei/registraturii instanţei: 9-13.

3.1.Debitor: SC Compania Piaf SRL, CIF: 5683427, cu sediul social în Iaşi, str. Clopotari nr. 7, bl.627, sc.D, parter, ap.3, nr. de ordine în registrul comerţului J22/1221/1994.

3.2.Asociaţi: Golub Ion şi Golub Petru.

4.Creditor: AFP Iaşi cu sediul în Iaşi, str. A. Panu nr. 26.

5.Administrator judiciar: Lichidator Master Consulting IPURL, CIF: 20879282, cu sediul social în Iaşi, str. A. Panu nr. 36, bl.1B, tr. II, et.mezanin, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0021, tel./fax: 0232261631, e-mail: lmc@net_solutions.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică ec. Păcuraru Gina.

6.Subscrisa, Lichidator Master Consulting IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Compania Piaf SRL, conform sentinţei comerciale nr. 254/S din data de 09.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi Secţia Comercială în dosarul nr. nou 5468/99/2009, vechi 418/2009, anul 2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Compania Piaf SRL, prin sentinţa comercială nr. 254/S din data de 09.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială în dosarul nou 5468/99/2009, vechi 418/2009, anul 2009.

7.1.Debitorul, SC Compania Piaf SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Compania Piaf SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 10.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 10.06.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 19.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 29.06.2010.

8.Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar, data 14.06.2010, ora 11.00 având ca ordine de zi: confirmarea şi stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar, alegerea comitetului creditorilor şi al preşedintelui acestuia.

9.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata