SL & F IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 8533319
Data emiterii 26.02.2010
Data publicării în BPI: 8.03.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar vechi 61/2010, nou 969/99/2010, Tribunal Iaşi, Secţia Comercială, Judecător sindic GBD.

2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N.Gane nr. 20A, tel.0232215160, programul arhivei/registraturii instanţei 9-13.

3.1.Debitor: SC SL & F Impex SRL, CIF 8533319, cu sediul social în Iaşi, str. Mizil nr. 8, bl. Cămin Fete, et.3, ap.cam.7, număr de ordine în registrul comerţului J22/863/1996.

3.2.Administrator special: asociat Mantescu Simona Corina, domiciliată în Iaşi, şos. Nicolina nr. 40, bl.967, et.1, ap.2.

4.Creditor: –

5.Lichidator judiciar: Lichidator Master Consulting IPURL, CIF 20879282, cu sediul social în Iaşi, str. A.Panu nr. 36, bl.1B, tr.II, et. Mezanin, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0021, tel/fax 0232261631, e-mail lmc@net_solutions.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică ec. Păcuraru Gina.

6.Subscrisa, Lichidator Master Consulting IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC SL & F Impex SRL, conform încheierii nr. 88 din data de 16.02.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi Secţia Comercială în dosarul nr. nou 969/99/2010 vechi 61/2010 anul 2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC SL & F Impex SRL prin încheierea nr. 88 din data de 16.02.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială în dosarul nou 969/99/2010, vechi 61/2010 anul 2010.

7.1.Debitorul, SC SL & F Impex SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC SL & F Impex SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 19.04.2010. În temeiul art.76 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 05.05.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 10.05.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 18.05.2010.

8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar la 10.05.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: desemnarea şi stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar, alegerea comitetului creditorilor şi al preşedintelui acestuia.

9. Comitetul creditorilor: –

10.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata