CONSID IMPEX COMPANY SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 18441972
Data emiterii: 10.05.2010
Data publicării în BPI: 28.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 1384/99/2010, (nr în format vechi 101/2010), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător-sindic Alexandru Miţică.
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane nr.20A, jud. Iaşi, tel. 0232/248000.
3.Debitor: SC Consid Impex Company SRL, cu sediul social în sat Lunca Cetăţuii, com. Ciurea, jud. Iaşi, nr. de ordine în Registrul Comerţului J22/532/2008, CUI: 18441972.
4.Creditor: ANAF – DGFPJ. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, str. A. Panu, nr.26, jud. Iaşi.
5.Lichidator judiciar: Solvens SPRL Iaşi, nr. de înregistrare RSP 0149, nr.matricol 2A0274, Suc. Iaşi, Bd. Tudor Vladimirescu nr.87, sc.B, ap.1, parter, jud. Iaşi, cod poştal 700401, tel 0232/433533, fax 0372/874 632, mobil 0731/337747, 0744/609310, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Apostul Dumitru 6.Subscrisa Solvens SPRL Iaşi în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Consid Impex Company SRL, conform Hotărârii, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosar nr. 1384/99/2010 (nr.în format vechi 101/2010), în temeiul art.107 şi art.109 din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ notifică
7.Intrarea debitoarei în procedura de faliment având în vedere că: Prin Sentinţa comercială din data de 06 mai 2010, pronunţat de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment în dosarul nr.1384/99/2010(nr.în format vechi: 101/2010), s-a dispus intrarea în faliment împotriva debitoarei SC Consid Impex Company SRL
7.1.Debitoarea SC Consid Impex Company SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 7.2 Creditorii debitorului SC Consid Impex Company SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare
7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 06.07.2010. În temeiul art.76 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţelor deţinute împotriva debitorul. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este de 21.07.2010. Termenul limită pentru depunerea contestatiilor la tabelul preliminar este 30.08.2010. Termenul pentru soluţioarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor şi definitivarea tabelului creanţelor este 09.09.2010, ora 1100. Se convoacă Sedinţa Adunării Creditorilor la data de 17.09.2010, ora 1100 la sediul Tribunalului Iaşi, judecător-sindic, str. N. Gane nr.20A, jud. Iaşi, având pe ordinea de zi alegerea comitetului creditorilor, al preşedintelui acestuia, desemnarea lichidatorului şi stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar.
8.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei; Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate; Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă; „ Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 1,5; 3,00 sau 5,00 lei. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata