COTEC KNULL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 12417320
Data emiterii: 12.04.2010
Data publicării în BPI: 12.04.2010

Termen 28.07.2010, ora 0830.
1.Date privind dosarul: număr dosar 3562/103/2009, Tribunal Neamţ, Secţia Comercială; Judecător sindic Ana Mângâţă.
2.Arhiva instanţei: Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr. 16, nr. tel. 212294, progr. arhivei 9,00 – 13,00.
3.1.Debitor: SC Cotec Knull SRL, CIF 12417320, sediul social sat Izvoare, com. D-va Roşie, jud. Neamţ; Număr de ordine în registrul comerţului J27/347/1999.
4.Creditor: SC EKF Company SRL.
5.Lichidator judiciar: C.I.I. Ec. Minuţ Victoria, CIF 21496730, sediul social str. Bistriţei, nr. 5, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B1544, tel./fax 0233-217846.
6.Subsemnata: Minuţ Victoria, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Cotec Knull SRL, conform Sentinţei comerciale nr. 302/F/31.03.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială, în dosarul 3562/103/2009, în temeiul art. 107 alin. 2 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că: debitorul nu şi-a declarat intenţia de a intra în reorganizare şi nici o parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de reorganizare.
7.1.Debitorul SC Cotec Knull SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Cotec Knull SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii este 30.04.2010. În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul maxim de predare a gestiunii către lichidatorul judiciar: 14.04.2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 28.05.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este: 28.06.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii, pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 28.07.2010. Termen de control: 28.07.2010.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ, pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 5 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata