GLOBAL-TOUR 2005 SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 17906093
Data emiterii: 11.03.2010
Data publicării în BPI: 23.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 2268/40/2009, Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, Judecător sindic Pruteanu Lică.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Maxim Gorki, nr.8, Botoşani, jud. Botoşani, programul registraturii 9-13.

3.Debitor: SC Global Tour 2005 SRL, cu sediul social în mun. Botoşani, str. Prieteniei, bl.D3, ap.20, jud. Botoşani, cod fiscal 17906093, nr. de ordine în registrul comerţului J07/550/2005.

4.Creditori: listă anexă.

5.Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Glonţ Dan, cod fiscal 20373870, cu sediul în mun. Botoşani, str. Octav Băncilă, nr.4, sc.C, ap.5, jud. Botoşani, nr. matricol 1B 0229, tel. 0745/125559.

6.Subscrisul Cabinet individual de insolvenţă Glonţ Dan, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Global Tour 2005 SRL, conform Sentinţei comerciale nr. 191 din data de 04.03.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, în dosarul nr. 2268/40/2009, în temeiul art.108 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Intrarea debitorului în faliment în procedura generală prin Sentinţa comercială nr.191 din data de 04.03.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, în dosarul nr. 2268/40/2009.

7.1.Debitorul SC Global Tour 2005 SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Global Tour 2005 SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie şi până la deschiderea procedurii falimentului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 08.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 06.05.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar este 13.05.2010. Termenul limită pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 20.05.2010. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 27.05.2010.

8.Se notifică faptul că adunarea a creditorilor va avea loc la sediul DGFPJ. Botoşani, Biroul procedura insolvenţei şi lichidări-camera 207, situat în mun. Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr.5, jud. Botoşani, în data de 14.05.2010, ora 10, având ca ordine de zi:

prezentarea situaţiei debitorului; alegerea comitetului creditorilor; confirmarea lichidatorului judiciar; stabilirea onorariului lichidatorului judiciar; aprobarea cheltuielilor cu procedura. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.

9.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0.30 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Lista cuprinzând creditorii:

BCR SA Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr.5, sector 3
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană Botoşani Piaţa Revoluţiei, nr.5, mun. Botoşani, jud. Botoşani
Primăria Municipiului Botoşani Piaţa Revoluţiei, nr.1, mun. Botoşani, jud. Botoşani
SC Baza de Aprovizionare – Desfacere SA Str. Manoleşti – Deal, nr.145, Botoşani, jud. Botoşani
SC Sael Com SRL Str. Şt. cel Mare, nr.31, Botoşani, jud. Botoşani
ITM Botoşani Calea Naţională, nr.145, Botoşani, jud. Botoşani.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata