DECO DESIGN SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 15521252
Data emiterii: 26.04.2010
Data publicării în BPI: 10.05.2010

1.    Date privind dosarul: număr dosar 6849/86/2009, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic Cojocaru Şchiopu Demetriad.
2.    Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr. 62, Suceava, număr de telefon: 0230-214948, programul arhivei instanţei: zilnic orele 900-1300.
3.    Debitor SC Deco Design SRL, sediul social în Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 28, bloc IRE, camerele 1-7, la parter, jud. Suceava, CIF 15521252, număr de ordine în registrul comerţului J33/519/2003.
4.    Creditori: DGFP Suceava, Bancpost SA, CEC Bank, Pireus Bank, BCR Suceava, Raiffeisen Leasing SA, SC Daw Benza SRL ş.a.
5.    Lichidator judiciar Accerr IPURL, CIF RO 13152280, sediul social Suceava, str. Universităţii, nr. 19, bloc B, scara A, ap. 1, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0102/2006, tel/fax 0230- 512212, e-mail accerrsuceava@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Muntean Elena Doina.
6.    Subscrisa Accerr IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Deco Design SRL, conform Sentinţei 259/13.04.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 6849/86/2009, în temeiul în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1)şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.    Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că: activitatea debitorului în decursul reorganizării aduce pierderi averii sale; a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform Sentinţei comerciale nr. 259 din data de 13.04.2010 pronunţată în dosarul menţionat mai sus. 7.1. Debitorul SC Deco Design SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Deco Design SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei suplimentare în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 18.05.2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 01.06.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 08.06.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în timpul procedurii este 15.06.2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 29.06.2010.
8.    Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 1,5 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata