GIOBOG COMPANY SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 19038960
Data emiterii: 04.05.2010
Data publicării în BPI: 13.05.2010

Date privind dosarul: număr dosar: 2110/89/2009, Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, Judecător-sindic Vasile Agafitei. Arhiva/registratura instanţei: adresa în Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.54, jud. Vaslui, număr de telefon: 0235311032. Debitor: SC Giobog Company SRL Vaslui, CIF RO 19038960, sediul social în Vaslui, str. Ştefan cel Mare, bl. 151, sc.A, ap. 18, jud. Vaslui, număr de ordine în registrul comerţului: J37/605/2006.
Creditor: A.F.P. Vaslui.
Lichidator judiciar: Solvens SPRL Vaslui, nr.de înregistrare RSP 0149, nr.matricol 2A0274, sediul social în Vaslui, str. Ştefan cel Mare, bl. 317, sc.B, parter, jud. Vaslui, fax: 0235/324414, mobil: 0744609310, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Apostul Dumitru.
Subscrisa: Solvens SPRL Vaslui în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Giobog Company SRL Vaslui, conform Sentinţei Civile nr.212/F din data de 20.04.2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul nr.2110/89/2009, în temeiul art.108 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.109, alin.(l) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ notifică: intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că: prin Sentinţa civilă nr.212/F/20.04.2010 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate împotriva debitoarei SC Giobog Company SRL Vaslui. Debitorul SC Giobog Company SRL Vaslui are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Creditorii debitorului SC Giobog Company SRL Vaslui, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 20.05.2010. În temeiul art.76 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţelor deţinute împotriva debitorului. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului suplimentar al creanţelor este 07.06.2010. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 22.06.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţe este 22.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 01.07.2010.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui pentru efectuarea menţiunii. Informaţii suplimentare: 1.În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 2.Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. 3.Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 4.Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 1,5; 3,00 sau 5,00 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata