GRUPPO IBIS INRO SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 15474606
Data emiterii: 05.05.2010
Data publicării în BPI: 06.05.2010

Termen control: 29.06.2010
1.Dosar: nr.677/103/2010, Tribunal Neamţ, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător-sindic Maria Atudosiei.
Registratura instanţei: adresa Bd. Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, jud. Neamţ. Programul registraturii instanţei ora 0930 – 1330.
3.Debitor: SC Gruppo Ibis Inro SRL, CUI: 15474606; J27/107/2007; sediu: str. Ştefan cel Mare, nr.268, localitate Roman, judeţ Neamţ.
4.Creditor: SC Ţiriac Leasing IFN SA, Bucureşti, Bd. Expoziţiei, nr.2, sector 1, cu sediul procesual ales la Cab. Av. Ciobanu Emilian – Bucureşti, str. Ferdinand, nr.116, sector 2.
5.Administrator judiciar: Pavel Management IPURL, Bd. Republicii, bl. 72, ap. 3, parter, Roman, jud. Neamţ, CIF 20693785, RSP 0003, telefon 0723536228, fax 0233740882, e-mail: pavelpfa @yahoo.com, site: www. pavelmanagement.ro, prin reprezentant legal Pavel Vasile.
6.Subscrisa, Pavel Management IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Gruppo Ibis Inro SRL, conform Sentinţei comerciale nr.325/F/13.04.2010 pronunţată de Tribunalul Neamţ Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul mai sus menţionat, în temeiul art.61 alin.(1) Legea privind procedura insolvenţei, şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Gruppo Ibis Inro SRL prin Sentinţa comercială nr.325/F/13.04.2010 pronunţată de Tribunalul Neamţ Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul mai sus menţionat.
7.1.Debitorul are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 18.05.2010.
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 17.06.2010.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 29.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 29.06.2010.
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar Pavel Management IPURL, Bd. Republicii, bl. 72, ap. 3, parter, Roman, jud. Neamţ, la data 24.06.2010, ora 12:00, având ca ordine de zi:
a) prezentarea situaţiei debitorului, analiza şi aprobarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar;
b) desemnarea Comitetului creditorilor;
c) alegerea preşedintelui Comitetului creditorilor;
d) confirmarea administratorului judiciar numit de judecătorul sindic.
În cazul în care nu veţi fi prezenţi la data stabilită şi nu vă veţi exprima punctul de vedere prin corespondenţă, vom considera acest fapt un acord tacit al dumneavoastră asupra ordinei de zi şi asupra hotărârilor luate în şedinţă.
8. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ, pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,35 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata