GYLL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 963809
Data emiterii: 19.03.2010
Data publicării în BPI: 22.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 3816/110//2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, Judecător sindic Dana Ştefănescu.

2.Arhiva instanţei: Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, tel. 0234/514.419, programul arhivei instanţei 10.30 – 13.00.

3.Debitor: SC Gyll SRL, CIF, sediul social în loc. Comăneşti, str. Republicii, nr.16, bl.16, ap.22, jud. Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/575/1991.

4.Creditori: DGFP Bacău.

5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Matei Lenuţa, CIF 26507776, sediul social Bacău, str. Mihai Viteazu, nr.4, bl.4, sc.D, ap.9, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B2599, tel./fax 0334/108225, e-mail: lenuşmatei@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Matei Lenuţa.

6.Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Matei Lenuţa, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Gyll SRL, conform sentinţei civile nr. 252 din 19.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 3816/110/2010, în conformitate cu prevederile art.109 alin.(1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Deschiderea procedurii de faliment în forma simplificata, conform sentinţei nr. 252 din 19.02.2010, pronunţată în dosarul nr. menţionat mai sus.

7.1.Administratorul statutar al debitorului SC Gyll SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Gyll SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este: 26.03.2010; În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 16.04.2010; Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 07.05.2010; Termenul limita pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creditorilor este 14.05.2010.

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar”, cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.

9.Vă notificăm de asemenea, cu privire la faptul că adunarea creditorilor va avea loc la data de 18.05.2010, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar din Bacău, str. Mihai Viteazu, nr.4, bl.4, sc.D, ap.9.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata