LUC MAC AUTO SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 13394446
Data emiterii: 25.05.2010
Data publicării în BPI: 28.05.2010

1.Date privind dosarul: 2896/86/2009, Tribunalul Suceava, Secţia Comerciala, Contencios Adm. şi Fiscala, Judecător sindic: Onofreiciuc Dranca Gheorghe.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Stefan cel Mare, nr.62, Suceava. Număr de telefon: 0230/214948. Programul arhivei: L-V, 9-13.
3.Debitor: SC Luc Mac Auto SRL, sediul în Suceava, Calea Unirii, nr.39, bl. 92, jud. Suceava, CUI 13394446, J33/435/2000.
4.Lichidator judiciar: Euro Consulting SPRL, nr.RSP 0273/2006, CIF: 21047472 sediul: str. Turturelelor, nr.11A, sector 3, Bucuresti, sediu ales pentru comunicări: Suceava, str. Tipografiei, nr.1, camera 20, tel./fax:0230-214.432, e-mail: euroconsultingsprl@gmail.com. Reprezentant- Av. Andi Gabriel GROSARU -asoc. coord.
5. Subscrisa: Euro Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Luc Mac Auto SRL conform SC nr.325 din 11.05.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comerciala, Contencios Administrativ şi Fiscala, în Dosar. nr.2896/86/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
6.Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei SC Luc Mac Auto SRL prin SC nr.325/11.05.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comerciala, Contencios Administrativ şi Fiscala, în dosar. nr.2896/86/2009. 6.1.Debitoarea SC Luc Mac Auto SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2.Creditorii debitoarei SC Luc Mac Auto SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor nascute în timpul procedurii asupra averii debitorului este 08.06.2010. în temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 22.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 15.07.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat este 07.09.2010.
7.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul ales pentru comunicări al lichidatorului judiciar din Suceava, str. Tipografiei, nr.1, et. 1, cam. 20, în data de 31.05.2010, ora 10,00, având ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului acestuia de 1.500 lei/luna (f. TVA); prezentarea situaţiei debitorului; diverse. 8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata