MARKOB OIL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 25375987
Data publicării în BPI: 30 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 25.11.2014

1. Date privind dosarul: număr dosar 405/1285/2014; Tribunal Specializat Cluj, Judecător sindic: Simona Ivănescu

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2-4, jud. Cluj, număr de telefon 0264- 596110, programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri, orele 9-12.30

3. Debitor: SC MARKOB OIL SRL, cu sediul social în loc. Cluj – Napoca, str. 11 octombrie, nr. 8, jud. Cluj, Număr de ordine în Registrul comerţului J12/772/2009, având CUI 25375987.

4. Lichidator judiciar H&B Insolv SPRL, Cod de identificare fiscală 21169046, Nr. de ordine în RSP 0210/2006, cu sediul social în Cluj Napoca, str. Aurel Suciu, nr. 25, jud. Cluj, Tel 0264403737,8 fax 0264450665 E-mail office@hbinsolv.ro, Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar Bica Rosana.

5. Subscrisa H&B Insolv SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC MARKOB OIL SRL conform Sentinţa Civilă nr. 2626/14.10.2014 pronunţată de Tribunalul Specilizat Cluj în dosar nr. 405/1285/2014, în temeiul art. 108 alin. 1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică

7. Intrarea debitorului în faliment prin procedura generală având în vedere că:
– s-a admis cererea formulată de adminstratorul judiciar al debitorei privind privind deschiderea falimentului si, in consecinţă, s-a dispus intrarea debitorului în faliment prin procedura generală, conform Sentinţei civile nr.2626/14.10.2014, pronunţată în dosarul menţionat mai sus.

7.2. Creditorii debitorului SC MARKOB OIL SRL inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei născută în timpul procedurii, respectiv după data de 08.04.2014 si până la data intrării debitoarei în faliment respectiv 14.10.2014, în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 25.11.2014.
În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 16.12.2014.
Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 06.01.2015.
Termenul limită pentru soluţionarea contestaţiilor si pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat de creanţe este 20.01.2015.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal Specializat Cluj„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Specializat Cluj. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

7.Taxa de timbru se achita, conform art. 40 al. 1) din OUG nr. 80/2013, de către debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local „Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau resedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social.

Conform art. 40 al. 2) din OUG nr. 80/2013: dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici resedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteste în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.

În cazul în care beneficiarul taxei de timbru este, în condiţiile legii mai sus menţionate, unitatea administrativ teritorială Municipiul Cluj – Napoca, taxa de timbru se achită în contul RO79 TREZ 2162 1070 203X XXXX, beneficiar Municipiul Cluj-Napoca, banca – Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, CUI 4305857.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata