MI-LI-ANC SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 6552667
Data emiterii: 07.04.2010
Data publicării în BPI: 11.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 3244/86/2010, Tribunal Suceava, Secţia Comercială, Judecător-sindic Onofreiciuc Gheorghe.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.62, mun. Suceava, jud. Suceava, programul: 0930-1300.
3.Debitor: SC Mi-Li-Anc SRL, CIF R6552667, sediul social: sat Voitinel, nr.114, com.Voitinel, jud. Suceava, nr.de ordine în registrul comerţului J33/1998/1994.
4.Creditor: la cererea debitoarei.
5.Administrator judiciar: Euroconturi S.P.R.L., CIF 21629888, sediul social: str. Ştefan cel Mare, nr.51, bl. A2, sc.A, ap.3, loc. Suceava, jud. Suceava, tel/fax: 0330401143, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar: Mustea Marcel Mihai, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 10812/30.06.2000, CNP 1650910334993.
6.Subscrisa Euroconturi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Mi-Li-Anc SRL, conform încheierii nr.41 din data de 30.03.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, în dosarul 3244/86/2010, în temeiul art.61 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Mi-Li-Anc SRL prin încheierea nr.41 încheierea din data de 30.03.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, în dosarul 3244/86/2010.
7.1.Debitorul SC Mi-Li-Anc SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Mi-Li-Anc SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 31.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 08.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 22.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 06.07.2010.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata