MICA TRANS SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă

CUI: 18996850
Data emiterii: 18.05.2010
Data publicării în BPI: 20.05.2010

1.    Date privind dosarul: 4162/86/2010, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, de Contencios Adm. şi Fiscal, Judecător sindic: Onofreiciuc Dranca Gheorghe.
2.    Arhiva/registratura instanţei: str. Stefan cel Mare, nr. 62, Suceava. nr. telefon: 0230/214948. Programul arhivei: L-V, 9-13.
3.    Debitor: SC Mica Trans SRL Suceava, CUI 18996850, nr. ordine ORC: J33/1118/2006, cu sediul în Mun Suceava, str. Grigore Ureche, nr. 12, bl. 30, sc. D, ap. 8, Jud. Suceava
4.    Lichidator judiciar: Euro Consulting SPRL, nr. RSP 0273/2006, CIF: 21047472 sediul: str. Turturelelor, nr. 11A, sector 3, Bucureşti, sediul ales pentru comunicări: Suceava, str. Tipografiei, nr. 1, cam. 20, tel./fax:0230-214.432 e¬mail: [email protected], reprezentant- Av. Andi Gabriel Grosaru-asoc. coord.
5.    Subscrisa: Euro Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Mica Trans SRL conform SC nr. 331/11.05.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în Dosar. nr. 4162/86/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
6.    Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţa împotriva debitoarei SC Mica Trans SRL Suceava prin SC nr. 331/11.05.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscala, în Dosar nr. 4162/86/2010.
6.1. Debitoarea SC Mica Trans SRL Suceava are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitoarei SC Mica Trans SRL Suceava trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 05.06.2010. în temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 6.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 03.07.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 07.09.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv este 21.09.2010.
7.    Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul ales pentru comunicări al lichidatorului judiciar din Suceava, str. Tipografiei, nr. 1, et. 1, cam. 20, în data de 28.09.2010, ora 10,00, având ca ordine de zi:- confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului acestuia de 1.000 lei/luna (exclusiv TVA); – prezentarea situaţiei debitorului; – diverse.
8.    Deschiderea procedurii se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata