HYPERION SA – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 3912346
Data emiterii 12.04.2010
Data publicării în BPI: 13.04.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar vechi 99/2009, nr. nou 1973/99/2009, anul 2009, Tribunal Iaşi, Secţia Comercială, Judecător-sindic GBD.
2.Arhiva/registratura instanţei: adresa Iaşi, str. N. Gane nr.20A, număr de telefon 0232215160, programul arhivei/registraturii instanţei 9-13
3.1.Debitor: SC Hyperion SA, CIF 3912346, cu sediul social în Iaşi, b-dul Independenţei nr.18, bl.Z1, et.8, ap.4, număr de ordine în registrul comerţului J22-1005/1993.
3.2.Asociaţi: Ursu Cornelia – Iaşi, b-dul Independenţei nr.18, bl.Y1, et.8, ap.4; SIF Moldova – Bacău, str. Trotuş nr.5; Horeanu Genoveva – Iaşi, Al. T. Nicolae nr.75, bl.972, sc.C, ap.17; Crupenschi Alexandru – Iaşi, str. Ion Creanga nr.L3, bl.A, sc.3, et.2; Pascal Alexandru Vida – Iaşi, str. Păcurari nr.131, bl.601, sc.E, ap.2.
4.Creditor: SC Farmafass Italia SRL la Av. Nastase Nicolae– Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr.5, ap.12. 5.Administrator judiciar: Lichidator Master Consulting IPURL, CIF 20879282, cu sediul social în Iaşi, str. A. Panu nr.36, bl.1B, tr.II, et. Mezanin, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0021, tel/fax 0232261631 e-mail lmc@net_solutions.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Ec. Păcuraru Gina.
6.Subscrisa Lichidator Master Consulting I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Hyperion SA, conform sentinţei comerciale nr.319/S din data de 23.03.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială în dosarul nr.nou 1973/99/2009, vechi 99/2009, anul 2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Hyperion SA prin sentinţa comercială nr.319/S din data de 23.03.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială în dosarul nou 1973/99/2009 vechi 99/2009 anul 2009. 7.1.Debitorul, SC Hyperion SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Hyperion SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 24.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 07.06.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 18.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 29.06.2010.
8.Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar data 14.06.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: confirmarea şi stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar, alegerea comitetului creditorilor şi al preşedintelui acestuia.
Adunarea acţionarilor: Se notifică faptul că adunarea acţionarilor la avea loc la sediul administratorului judiciar data 16.04.2010, ora 11.00 având ca ordine de zi: desemnarea administratorului special.
9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii. Informaţii Suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citeste si:  Se măresc din nou facturile la electricitate

Lista creditori SC Hyperion SA:
SC Farmafass Italia SRL la Av. Nastase Nicolae– Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr.5, ap.12.
Lista asociaţi SC Hyperion SA: Ursu Cornelia – Iaşi, b-dul Independentei nr.18, bl.Y1, et.8, ap.4;
SIF Moldova – Bacău, str. Trotus nr.5; Horeanu Genoveva – Iaşi, Al. T. Nicolae nr.75, bl.972, sc.C, ap.17 – acţionar; Crupenschi Alexandru – Iaşi, str. Ion Creanga nr.L3, bl.A, sc.3, et.2 – acţionar;
Pascal Alexandru Vida – Iaşi, str. Păcurari nr.131, bl.601, sc.E, ap.2 – acţionar.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner