MIDAGRO SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 14265580
Data emiterii: 25.02.2010
Data publicării în BPI: 19.03.2010

Date privind dosarul: număr dosar 3790/89/2009, Tribunal Vaslui, Secţia Civilă, Judecător sindic: Agafiţei Vasile.

Arhiva instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.54, jud. Vaslui, programul arhivei/registraturii instanţei: 0900-1300.

Debitor: SC Midagro SRL Iveşti, CIF: RO14265580, J37/264/2001, sediul social în com. Iveşti, jud. Vaslui.

Creditor: Administraţia Finanţelor Publice Bârlad cu sediul în Bârlad, str. 1 Decembrie, nr.23, jud. Vaslui.

Administrator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Chirilă Ion, CIF RO19634700, sediul în mun. Vaslui.str. Ştefan cel Mare, bl. 316, sc.A, parter, jud. Vaslui, nr. matricol 1b 1899, tel./fax 0235319427, e-mail: lichidator.chirila@yahoo.com;

Cabinet individual de insolvenţă Chirilă Ion, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Midagro SRL, Iveşti, conform sentinţei civile nr.75/F/09.02.2010 pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul 3790/89/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normative notifică:

Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Midagro SRL Iveşti, prin sentinţa civilă nr.75/F/09.02.2010 pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul 3790/89/2009.

Debitorul SC Midagro SRL Iveşti are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Creditorii debitorului SC Midagro SRL Iveşti trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 26/03/2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/ creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 26/04/2010.

Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor 26/05/2010. Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului, data 12.05.2010, ora 1200. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Vaslui/ registrului societăţilor agricole/ registrului asociaţiilor şi fundaţiilor/ alte registre pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 5 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata