PRIMUS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 16437010
Data emiterii: 14.03.2010
Data publicării în BPI: 26.04.2010

1.Date privind dosarul: număr: 1226/110/2009; Tribunalul Bacău; Secţia Comercială şi Contencios Administrativ; Judecător sindic: Maria Oborocianu.
2.Arhiva/registratura instanţei: Bacău, strada Ştefan cel Mare; nr.4; jud. Bacău.
3.1.Debitor: SC Primus SRL loc. Comăneşti, jud. Bacău; J04/917/2004; CUI 16437010; sediul social: Comăneşti, str. Valea Poienii, jud. Bacău.
3.2.Administrator special: Muscă Ciprian.
4.Creditori: Lista anexă.
5.Lichidator judiciar: Liquidation Cute & Husaru SPRL – CIF – 24251310; sediul social: Bacău, str. Nicolae Titulescu, bloc 30/A/P/7; Certificat de înregistrare UNPIR – nr. de înregistrare RSP 0341; Tel/fax: 0234/587002, 0744/845330, reprezentă prin practician în insolvenţă Husaru Irina.
6.Subscrisa Liquidation Cute & Husaru SPRL – în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Primus SRL Comăneşti, jud. Bacău, conform sentinţei civile nr.407 din 30.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr.1226/110/2009, în temeiul art.109 al. 1, art.61 al. 1, art.62 al. 1 şi art.7 al.1 şi al.9, din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Intrarea debitorului în procedură simplificată de faliment, ridicarea dreptului de administrare a debitorului şi dizolvarea acestuia.
7.1.Debitorul SC Primus SRL Comăneşti, jud. Bacău, prin administratorul statutar, are obligaţia ca în termen de maxim 10 zile să predea lichidatorul judiciar desemnat gestiunea averii, să pună la dispoziţia lichidatorului judiciar toate informaţiile cerute de lichidator şi apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa sub sancţiunea prev. la art.44 din Legea 85/2006.
7.2.Creditorii debitorului SC Primus SRL Comăneşti, jud. Bacău, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie, până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea creanţelor născute după data deschiderii procedurii la data de: 14.05.2010; 7.2.2.Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment: Termen de verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al acestora la data de 28.05.2010; Termen de definitivarea tabelului suplimentar al creanţelor şi întocmirea tabelului definitiv consolidat la data de 11.06.2010, care va cuprinde totalitatea creanţelor admise de la data intrării în faliment; Termen de depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar la data de 01.06.2010 fixat cu 10 zile înainte de definitivarea tabelului consolidat. Termen pentru prima Adunare a creditorilor la data de 01.06.2010, ora 15, la sediul secundar al lichidatorului judiciar, din Bacău, str. Vasile Pârvan, nr.28, jud. Bacău; Termen pentru continuarea procedurii: 18.06.2010, ora 9, CF3.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal «Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar al creanţelor» cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poarte fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bacău. Cererea va fi însoţită de dovada plaţii taxei judiciare de timbru şi de un timbru judiciar.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Listă anexă creditori:

1 D.G.F.P. Bacău, str. Dumbrava Roşie, nr.1-3, jud. Bacău
2 BRD – GSG SA – Sucursala Bacău, str. George Apostu, nr.13, jud. Bacău
3 U.A.T. Comăneşti, str. Ciobănuş, nr.2, jud. Bacău
4 Raiffeisen Bank SA Piaţa Charles de Gaulle nr.15, Sector 1, Bucureşti.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata