RAM NET SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 15195024
Data emiterii: 15.03.2010
Data publicării în BPI: 19.03.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 983/40/2010, Tribunalul Botoşani – Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Pruteanu Lică.

2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Botoşani, str. Maxim Gorki nr.8, judeţul Botoşani, număr de telefon: 0231/511739/203, programul arhivei/registraturii instanţei: orele 09.00-13.00.

3.Debitor: SC Ram Net SRL Botoşani, număr de ordine în registrul comerţului: J07/68/2003, C.U.I.: 15195024, sediul social: str. Împărat Traian nr.62, judeţul Botoşani.

4.Administrator judiciar: C.I.I. Dascălu Constantin – Lulu, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 10314, C.I.F.: 21670780, atribut fiscal: RO, sediul social: Botoşani, str. Griviţa nr.1, bl.14 A, sc. A, et. 1, ap. 1, judeţul Botoşani, tel/fax: 0231/531373, e-mail: l.dascalu@yahoo.com.

5.Subscrisul: C.I.I. Dascălu Constantin -Lulu, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Ram Net SRL Botoşani, conform încheierii nr.34 din 16.02.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani – Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.983/40/2010 în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

6.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Ram Net SRL Botoşani, prin încheierea nr.34 din 16.02.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani – Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.983/40/2010.

6.1.Debitorul SC Ram Net SRL Botoşani are obligaţia ca în termen de 10 (zece) zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2.Creditorii debitorului SC Ram Net SRL Botoşani trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 01.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 29.04.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 06.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 20.05.2010.

7.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani. Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 04.05.2010, ora 10.00, la sediul administratorului judiciar din Botoşani, str. Griviţa nr.1, bl.14 A, sc. A, et. 1, ap. 1, judeţul Botoşani, având ca ordine de zi următoarele:

confirmarea administratorului judiciar desemnat de Judecătorul sindic prin încheierea nr.34 din 16.02.2010; negocierea şi aprobarea onorariului administratorului judiciar pe perioada procedurii insolvenţei; alegerea comitetului creditorilor şi a preşedintelui comitetului creditorilor; prezentarea situaţiei patrimoniale a debitorului şi a raportului prevăzut la art.59 alin (1) privind cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă; prezentarea şi aprobarea cheltuielilor de procedură efectuate de administratorul judiciar de la deschiderea procedurii.

Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii pot vota şi prin corespondenţă.
Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal ”Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Botoşani. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 0,50 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata