RUDANCOM SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 4534923
Data emiterii: 15.04.2010
Data publicării în BPI: 27.04.2010

1.Date privind dosarul: nr.4430/86/2009, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Judecător-sindic Onofreiciuc Dranca Gheorghe.
2.Arhiva/registratura instanţei: loc. Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr.62, jud. Suceava.
3.Debitor: SC Rudancom SRL, în insolvenţă/insolvency/en procedure collective, sediul social: loc. Rădăuţi, str. Ion Creangă, nr.7, jud. Suceava, CIF RO453.49.23, nr. de înregistrare la ORC J33/1392/1993. 4.Administrator judiciar: Solvens SPRL, sediul ales: loc. Suceava, str. Anastasie Crimca, nr.1, bl.1, sc.A, ap.2, jud. Suceava, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0149, CIF: RO20657154, tel./fax: 0230/525.420, mobil 0721/767960, 0744609310, www.lichidarijudiciare.com, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Apostul Dumitru.
5.Subscrisa Solvens SPRL, cu sediul în loc. Suceava, str. Anastasie Crimca, nr.1, bl.1, sc.A, ap.2, jud. Suceava, în calitate de administrator judiciar al SC Rudancom SRL desemnat prin Sentinţa nr.252 din data de 09.04.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr.4430/86/2009, în temeiul art.61, art.62 şi urm. din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
6.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Rudancom SRL, prin sentinţa nr.252, din data de 09.04.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, în dosarul nr.4430/86/2009.
7.Creditorii debitorului SC Rudancom SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 08.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. În temeiul art.41 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii.
7.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 22.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 29.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 06.07.2010. Termen pentru continuarea procedurii 22.06.2010, orele 12:00.
8.Se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din loc. Suceava, str. Anastasie Crimca, nr.1, bl.1, sc.A, ap.2, jud. Suceava, data: 20.07.2010, orele: 10:00.
Ordinea de zi: confirmarea administratorului judiciar şi a onorariului acestuia, desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Suceava, Secţia Comercială. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei, 1 leu, 3 lei, 5 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata