SAV INTER SHOPPING SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

5
CUI: 17295143
Data emiterii: 29.04.2010
Data publicării în BPI: 10.05.2010

1. Date privind dosarul: număr dosar 575/99/2010(21/2010), Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător¬sindic Alexandru Miţică.
2. Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N.Gane nr.20 A, judeţul Iaşi, număr tel./fax 0232/211265/215160, programul arhivei/registraturii: luni – vineri între orele 09.00 – 13.00.
3.1. Debitor: SC Sav Inter Shopping SRL, CIF 17295143, sediul social în satul Voineşti, comuna Voineşti, judeţul Iaşi, număr de ordine în registrul comerţului J 22/571/2005.
3.2. Administrator special: nu este desemnat.
4.    Creditor: D.G.F.P.J. Iaşi, str.A. Panu nr.26.
5.    Administrator judiciar: Lichidator Company 2003 SPRL, CIF RO 15228750, cu sediul social în Iaşi, Fos. Arcu nr.71, bl.T10, sc.A, ap.1, parter, judeţul Iaşi, înregistrat sub nr.0057 în RSP – UNPIR, număr matricol 2A0178 în tabloul practicienilor în insolvenţă, tel/fax 0332/809395, 0723/247822, www.lichidator2003.ro e-mail lichidatorcompany@yahoo.com, reprezentat prin coordonator ing.Diaconu Elena.
6.    Subscrisa Lichidator Company 2003 SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Sav Inter Shopping SRL, conform Sentinţei comerciale nr.394/S/14.04.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia comercial faliment, în dosarul 575/99/2010 (21/2010), în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.    Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Sav Inter Shopping SRL prin Sentinţa comercială nr.394/S/14.04.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia comercial faliment, în dosarul nr.575/99/2010. 7.1. Debitorul SC Sav Inter Shopping SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 7.2. Creditorii debitorului SC Sav Inter Shopping SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 14.06.2010. în temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.07.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 20.08.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor şi definitivarea acestuia, este 01.09.2010 orele 11.00.
8.    Adunarea creditorilor. Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la Tribunalul Iaşi, secţia comercial faliment, din Iaşi, str. N.Gane nr.20 A, în data de 10.09.2010 orele 11.00, având ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, al preşedintelui acestuia şi stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar.
9.    Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii. Informaţii suplimentare. în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea ca exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în suma de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News