SMART TRADE SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 17674651
Data emiterii: 05.05.2010
Data publicării în BPI: 14.05.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar 6141/110/2009, Tribunal Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic: Gabriel Grancea.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, Bacău, jud. Bacău.
3.Debitor: SC Smart Trade SRL, CIF: 17674651, sediul social: Comuna Agăş, jud. Bacău, număr de ordine în registrul comerţului: J04/1100/2005.
4.Creditor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bacău – str. Dumbrava Roşie, nr.1-33, Bacău, jud. Bacău.
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Popa Lăcrămioara, CIF: 19611110 sediul social: str. Neagoe Vodă, nr.20, bl. 20, sc.B, Bacău, jud. Bacău Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 1B0135/2004, tel./fax 0234515120 e-mail: lacramioara_popa2005@yahoo.com nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Popa Lăcrămioara.
6.Subsemnata: Popa Lăcrămioara, în calitate de administrator judiciar al debitorului, conform sentinţei comerciale nr.487, încheierii din data de 22/04/2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6141/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Smart Trade SRL prin sentinţa comercială nr.487, încheierea din data de 22/04/2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6141/110/2009.
7.1.Debitorul SC Smart Trade SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Smart Trade SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 03/06/2010.
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 17/06/2010.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 22/06/2010.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 01/07/2010.
8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: str. Neagoe Vodă, nr.20, bl. 20, sc.B, Bacău, jud. Bacău. data 22/06/2010.Ora 12.00, având ca ordine de zi: confirmarea administratorului judiciar şi aprobarea onorariului acestuia; prezentarea raportului întocmit de administratorul judiciar în condiţiile art.59 şi 54 din lege cu propunerea de continuare a perioadei de observaţie sau de trecere la faliment. Probleme diverse.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata