STRUCTURAL INVEST SERVICE SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 14488239
Data emiterii: 14.04.2010
Data publicării în BPI: 26.04.2010

1.Date privind dosarul: număr 6814/110/2009 Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător – sindic Gabriel Grancea.
Arhiva/registratura instanţei: Bacău, str. Ştefan cel Mare nr.4, judeţ Bacău; număr de telefon 0234/514419; programul arhivei/registraturii instanţei 1030 – 1330.
2.Debitor: SC Structural Invest Service SRL, având CIF 14488239 sediul social în Bacău str. Tipografilor, nr.4, bloc 4, sc. A, etaj 2, ap. 10, jud. Bacău, număr de ordine în registrul comerţului J04/158/2002. 3.Lichidator judiciar: Contexpert SPRL Bacău, având CIF RO 20569559, sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269, judeţ Bacău, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 2A0012, tel./fax 0234/518595, 0234/542222, e-mail [email protected]; nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Cobzaru Radu.
6.Subscrisa Contexpert SPRL Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Structural Invest Service SRL Bacău, conform Sentinţei Civile nr.348 din data de 11.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 6814/110/ 2009, în temeiul art.61 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată, conform Sentinţei Civile nr.348 din data de 11.03.2010 pronunţată în dosarul menţionat mai sus;
7.1.Debitorul SC Structural Invest Service SRL Bacău are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 7.2.Creditorii debitorului SC Structural Invest Service SRL Bacău, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului. 7.2.1.Termene stabilite prin sentinţa de deschidere a procedurii falimentului în formă simplificată:
Termen pentru depunerea declaraţiilor de creanţă – 06.05.2010; Termen pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creditorilor –20.05.2010; Termen limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv – 03.06.2010. Termen pentru convocarea primei adunări a creditorilor – cel târziu 25.05.2010. Stabileşte termen pentru continuarea procedurii 10.06.2010 pentru când se vor cita părţile;
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata