TESTARE AUTO SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 16736209
Data emiterii: 13.05.2010
Data publicării în BPI: 14.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. 1089/99/2010 (74/2010); Tribunalul Iaşi – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ. 2.Arhiva/registratura instanţei: municipiul Iaşi, strada Nicolae Gane nr. 20A, judeţul Iaşi, număr de telefon/fax 0232/215160.
3.Debitor: SC Testare Auto SRL, CIF 16736209, municipiul Iaşi, B-dul Chimiei, nr. 14, etaj 1, ap. camera 18, Judeţul Iaşi, număr de ordine actual în Registrul Comerţului J22/1815/2004.
4.Creditori: AFP Iaşi.
5.Administrator judiciar: Casa de Insolvenţă Moldova I.P.U.R.L. Iaşi; C.I.F. RO 20749991; sediul social în mun. Iaşi, str.Anastasie Panu nr.13, bloc „Ghica Voda” nr.3A, mezanin, număr RSP 0025/2006; tel./fax: 0232/430020; e-mail: cimsprl@yahoo.com, pagina de web: www.cimsprl.ro; nume şi prenume reprezentant administrator judiciar: ec. Apetrei Mărioara.
6.Subscrisa Casa de Insolvenţă Moldova I.P.U.R.L. Iaşi, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Testare Auto SRL, conform sentinţei comerciale nr.450/S din data de 28.04.2010 pronunţată de Tribunalul Iasi-Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ, în dosarul 1089/99/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii insolvenţei debitorului SC Testare Auto SRL, prin sentinţa comerciala nr. 450/S din data de 28.04.2010, pronunţată de Tribunalul Iasi – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ.
7.1.Debitorul SC Testare Auto SRL are obligaţia ca pana la data de 28.05.2010 să depună la dosarul cauzei şi sa predea administratorului judiciar documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 7.2.Creditorii debitorului SC Testare Auto SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 28.06.2010.
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 28.07.2010.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar: 20.08.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar: 01.09.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 01.09.2010.
8.Se notifică faptul că Prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iasi – Judecător Sindic, în municipiul Iaşi, strada Nicolae Gane nr. 20A, judeţul Iaşi în data de 10.09.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: confirmarea/înlocuirea administratorului judiciar (respectiv confirmarea lichidatorului judiciar, daca va fi cazul) şi stabilirea remuneraţiei acestuia, desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui comitetului, aprobarea rapoartelor întocmite de către administratorul judiciar pana la data adunării, orice alte aspecte necesare derulării procedurii.
9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iasi pentru efectuarea menţiunii.
10.În temeiul art.3, pct.26 din Legea 85/2006 administratorul judiciar, convoacă: Adunarea Generală a Asociaţilor SC Testare Auto SRL în vederea desemnării administratorului special, la data de 19.05.2010, ora 11.00, la sediul administratorului judiciar: Iasi, str. Anastasie Panu, nr.13, bl. Ghica Voda, nr.3A, mezanin.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.  Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Subscrisa Casa de Insolvenţă Moldova IPURL IAŞI, cu nr. RSP 0025/31.12.2006, C.U.I. 20749991/24.01.2007, cu sediu: Iaşi, str.Anastasie Panu nr.13, bloc „Ghica Voda” nr.3A, mezanin, reprezentată prin asociat coordonator Apetrei Mărioara, în calitate de administrator judiciar al SC Testare Auto SRL, CIF 16736209, municipiul Iasi, B-dul Chimiei, nr.14, etaj 1, ap. camera 18, judeţul Iaşi, număr de ordine actual în Registrul Comerţului J22/1815/2004, având aceasta calitate în temeiul sentinţei comerciale nr. 450/S din data de 28.04.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ, în dosarul 1089/99/2010 (74/2010) prin care s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva SC Testare Auto SRL în temeiul art.3, pct.26 din Legea 85/2006, convoacă: Adunarea Generală a Asociaţilor SC Testare Auto SRL în vederea desemnării administratorului special, la data de 19.05.2010, ora 11.00, la sediul administratorului judiciar: Iaşi, str. Anastasie Panu, nr.13, bl. Ghica Voda, nr.3A, mezanin.
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta administratorul judiciar la adresa menţionată mai sus sau la numărul de telefon/fax: 0232/430020 sau la adresa de e-mail: cimsprl@yahoo.com.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata