VALI TRANS RO SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 22369719
Data emiterii 30.04.2010
Data publicării în BPI: 17.05.2010

1. Date privind dosarul: număr dosar 2105/99/2009, (format vechi 107/2009), Anul 2009, Tribunal Iaşi Secţia Comercial-Faliment, Judecător-sindic d-nul. Alexandru Miţică.
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, număr de telefon 0232215160, programul arhivei/ registraturii instanţei 8-16.
3.1. Debitor: SC Vali Trans RO SRL, CIF 22369719, cu sediul social în localitatea Bocniţa, com. Sineşti, jud. Iasi, număr de ordine în registrul comerţului J22/2501/2007.
4.Creditori: SC Media Rom Grup SRL, cu sediul procedural ales la Urban & Asociaţii, în Bucureşti, b-dul Preciziei, nr.1, Preciziei Business Center, et.4, sector 6; SC Oil Pro SRL, cu sediul în Iaşi, şos. Bucium, nr.53D.
5.Administrator judiciar: EuroBusiness LRJ SPRL, CIF RO 16605670, cu sediul social Iaşi, str. Socola, nr.206A-208, Centrul de Afaceri Granit, et.6, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0022/2006, tel./fax 0232/22.07.77, e-mail eddie.pascal@ebconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Eduard Pascal.
6.Subscrisa: EuroBusiness LRJ SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Vali Trans RO SRL conform Sentinţei Comerciale nr.388/S din data de 14.04.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială Insolvenţă, în dosarul nr.2105/99/2009 (format vechi 107/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei,coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.    Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Vali Trans RO SRL prin Sentinţa Comercială nr.388/S din data de 14.04.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială Insolvenţă, în dosarul nr.2105/99/2009 (format vechi 107/2009)
7.1. Debitorul SC Vali Trans RO SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Vali Trans RO SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 14.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.07.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este 20.08.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este: 01.09.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 01.09.2010.
8.    Se notifică: faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul Tribunalului Iaşi din Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, data 10.09.2010, ora 11.00 având ca ordine de zi alegerea Comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, definitivarea desemnării administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia, orice alte aspecte necesare derulării procedurii.
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Iaşi/registrului societăţilor agricole/registrului asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre pentru efectuarea menţiunii. Informaţii Suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 5,00 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata