WATERMELON COMUNICARE SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

8

CUI: 17852821
Data emiterii: 09.04.2010
Data publicării în BPI: 16.04.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 41174/3/2008, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Comerciala, Judecător sindic Anca Bumbulut.
2.Arhiva/registratura instanţei: B-dul Unirii nr. 37, sectorul 3, Bucureşti, număr de telefon 313.28.02, programul arhivei/registraturii instanţei Luni – Vineri 9,30 – 14,00.
3.1. Debitor : SC Watermelon Comunicare SRL, CUI 17852821, cu sediul social în Localitatea Mogosesti, judeţul Iaşi, număr de ordine în registrul comerţului J 22/631/2009.
Lichidator judiciar: RomInsolv SPRL, CIF 20791325, domiciliul: Splaiul Unirii nr. 223, etaj 3, Bucureşti, sectorul 3, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0122 –RSP, UNPIR, tel/fax 021.321.13.42, e-mail home@rominsolv.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Zoica Florin,
5.    Subscrisa RomInsolv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Watermelon Comunicare SRL, conform sentinţei comerciale nr. 1736 din data de 25.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Comerciala, în dosarul nr. 41174/3/2008, în temeiul art. 108 alin (1) şi art. 109 alin (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
6.    Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că: prin sentinţa comerciala nr. 1736/25.02.2010 s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificata a debitoarei SC Watermelon Comunicare SRL şi dizolvarea societatii în temeiul art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
7.1. Debitorul SC Watermelon Comunicare SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Watermelon Comunicare SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul limita pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii este de 10 zile calendaristice de la primirea notificării lichidatorului judiciar.
7.    Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata