BUDVAR TRANS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 15113610
Data publicării în BPI: 29 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 17.11.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3121/96/2013 al Tribunalului Harghita, Secţia Civilă, Judecător-sindic: Ioana Airinei,

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Szasz Endre nr.6, Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, Compartimentul registraturăarhivă, et.I, camera 117, luni, marţi si joi, între orele 8:00-12:00, miercuri, între orele 8:00-12:00 si 15:30-18:00, vineri, între orele 8:00-10:00, tel: 0266-371616, fax: 0266-310145,

3.Creditor: D.G.R.F.P. Brasov- A.J.F.P. Harghita – Miercurea Ciuc, str. Revoluţia din Decembrie nr.20, jud. Harghita, Salariatii societatii, Municipiul Odorheiu Secuiesc – Odorheiu Secuiesc, P-ta Varoshaza, nr.5, jud Harghita, Albert Karoly – Odorheiu Secuiesc, str. Victoriei, nr. 30, ap.5, jud. Harghita

4. Debitor: Societatea Budvar Trans SRL Cod de identificare fiscală 15113610, cu sediul social în Odorheiu Secuiesc, str. Victoriei, nr. 30, ap. 5, judeţul Harghita, Număr de ordine în registrul comerţului J19/1/2003.

5.Lichidator judiciar: SMDA Mures Insolvency SPRL, Cod de identificare fiscală RO13577109, cu sediul social în str. G-ral Gh. Avramescu nr.4, Tg-Mures, judeţul Mures, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0198, Număr de înregistrare în Registrul societăţilor profesionale RFO 0252/31.12.2006, Tel/Fax: 0265-261019, 269700, Email: [email protected], reprezentată prin asociatul coordonator ec. Todor-Soo Ignaţie, Subscrisa SMDA Mures Insolvency SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Budvar Trans SRL, conform Sentinţei civile nr. 2587 din data de 29.09.2014, pronunţată de Tribunalul Harghita, Secţia civilă, în dosarul 3121/96/2013, în temeiul art.108 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică

7. Intrarea debitorului Budvar Trans SRL, prin Sentinţa civilă nr. 2587/29.09.2014, în procedura falimentului, având in vedere prevederile art. 107 alin. 1 lit. c), potrivit căruia obligaţiile de plată si celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile stipulate prin planul confirmat.

7.1. Debitorul are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, inclusiv lista cuprinzând numele si adresele creditorilor si toate creanţele acestora la data intrării in faliment, cu indicarea celor născute după data deschiderii procedurii.

7.2. Creditorii debitorului Budvar Trans SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie si până la deschiderea procedurii falimentului (24.09.2013 – 29.09.2014), trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este data de 17.11.2014, având prioritate, conform dispoziţiilor art.123 pct.3 din Legea nr.85/2006, creanţele născute în perioada de observaţie. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este data de 17.12.2014.

Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 22.12.2014. Acestea trebuie timbrate cu taxă judiciară de timbru în sumă de 200 Ron. Termenul stabilit pentru consolidarea si afisarea tabelului de creanţe este data de 19.01.2015.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din str. G-ral Gh. Avramescu nr.4, Tg-Mures, judeţul Mures, în data de 23.12.2014, ora 12:00, având ca ordine de zi:

– Punerea in discuţie a confirmării lichidatorului judiciar provizoriu SMDA Mures Insolvency SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic si stabilirea onorariului acestuia; Propunem confirmarea remuneraţiei stabilite prin Sentinţa civilă nr. 2587/29.09.2014 la nivelul a 1.500 lei/lună remuneraţie fixă si 5% din încasări (TVA neinclus).

Menţiune: Nemanifestarea votului în condiţiile prevăzute de Legea nr.85/2006, echivalează cu confirmarea lichidatorului judiciar provizoriu si a remuneraţiei stabilite prin Sentinţa civilă nr. 2587/29.09.2014. S-a stabilit termen pentru continuarea lucrărilor la data de 08.12.2014.

Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală, este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunalul Harghita „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar/suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar/suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

Conform art.41 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii (24.09.2013), cu excepţia creanţelor garantate, iar potrivit art.122^1 din Ordonanţa nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei nu se datorează si nu se calculează majorări de întârziere după data deschiderii procedurii insolvenţei.

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declansate de debitor (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata