CIP NET CORPORATION SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

0

CUI: 16791262
Data emiterii: 14.04.2010
Data publicării în BPI: 16.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar vechi 632/2009, nr. nou 8936/99/2009, Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, Judecător¬sindic AM.
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, tel. 0232215160, programul arhivei/registraturii instanţei 9-13 3.1.Debitor: SC Cip Net Corporation SRL, CIF 16791262, cu sediul social în Iaşi, str. Păcurari nr.138, bl.587, sc.A, et.4, ap.15, nr. de ordine în registrul comerţului J22-2008/2004.
3.2. Asociaţi: Panaite Mihail Victor – loc. Bender, Raion Severnii, nr.3A, Rep. Moldova.
4.Creditor: AFP – Iaşi, str. A. Panu nr.26.
5.Administrator judiciar: Lichidator Master Consulting IPURL, CIF 20879282, cu sediul social în Iaşi, str. A. Panu nr.36, bl.1B, tr. II, et.Mezanin, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0021, tel/fax 0232261631, e-mail: lmc@net_solutions.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Ec. Păcuraru Gina.
5.    Subscrisa, Lichidator Master Consulting IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Cip Net Corporation SRL, conform sentinţei comerciale nr. 339/S din data de 24.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi Secţia Comercială, în dosarul nr. nou 8936/99/2009, vechi 632/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Cip Net Corporation SRL, prin sentinţa comercială nr. 331/S din data de 24.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi Secţia Comercială, în dosarul nou 8936/99/2009, vechi 632/2009.
7.1.Debitorul, SC Cip Net Corporation SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Corporation SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 24.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 24.06.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 20.08.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 01.09.2010.
8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi – Judecător-sindic din Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, data 10.09.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar, alegerea comitetului creditorilor şi al preşedintelui acestuia.
9.Se notifică faptul că adunarea asociaţilor la avea loc la sediul administratorului judiciar, îndata 23.04.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: desemnarea administratorului special.
10.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata