DASO SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

4

CUI: 949928
Data emiterii: 18.03.2010
Data publicării în BPI: 23.03.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar 3638/110/2008 Tribunal Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic Ştefănescu Dana.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de telefon 0234.51.44.19, programul arhivei/registraturii instanţei 10.30 -12.30.

3.1.Debitor: SC Daso SRL, CIF RO949928, sediul social în Bacău, str. Izvoare, nr.52, număr de ordine în registrul comerţului J04/1440/1992.

3.2.Administrator special nu a fost desemnat.

3.2.Administrator special Cojanu Dănuţ.

4.Persoane notificate: creditori conform lista anexă şi orice altă persoană interesată.

5.Lichidator judiciar Sierra Quadrant S.P.R.L., CIF RO13481690, sediul social în str. Alexandru cel Bun, nr.11A, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de înregistrare la UNPIR – RSP 0148, tel./fax 0234/510.624; 0234/510676, e-mail office.sprl@sierraquadrant.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică Dragomir Florin.

6.Subscrisa Sierra Quadrant S.P.R.L., în calitate de lichidator al debitorului SC Daso SRL, conform Sentinţei civile nr.293/26.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 3638/110/2008, în temeiul art.108 alin.(1) şi art.109 alin (1)şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Daso SRL prin Sentinţa civilă nr.293/26.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în Dosarul 3638/110/2008.

7.2.Creditorii debitorului SC Daso SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii de insolvenţă (12.03.2009) asupra averii debitorului este data de 06.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 23.04.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 21.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 08.06.2010.

8.Se notifică faptul că Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului din Bacău, str. Alexandrul cel Bun, nr.11A, jud. Bacău, la data de 08.05.2010, ora 12.00 având ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului; aprobarea onorarului lichidatorului; prezentarea stadiului procedurii şi a raportului de activitate al lichidatorului; aprobarea desemnării unui expert evaluator pentru evaluarea bunurilor mobile ale falitei.

Prezentarea ofertelor de servicii primite de la evaluatori autorizaţi ANEVAR în vederea realizării acestor servicii. Aprobarea celei mai avantajoase oferte. Lichidatorul propune desemnarea evaluatorului propriu, respectiv a societăţii Sierra Quadrant Consulting Grup SA şi aprobarea onorariului pentru societatea de evaluare în valoare de 1.000 lei exclusiv TVA.

9.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Informaţii suplimentare: .În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc va fi depusă la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. În vederea verificării acesteia, un exemplar al declaraţiei de creanţă împreună cu documente justificative vor fi comunicate prin poşta lichidatorului.

Restricţii pentru creditori: în conformitate cu prevederile art.52 din Legea 85/2006 creditorii vor trebui să precizeze dacă invocă compensarea creanţelor cu cele ale debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii.

Lista creditorilor:

1    A.F.P. Bacău    Bacău, str. 9 Mai, nr.33
2    AVAS    Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza, nr.63A
3    Michelin România    Bucureşti, P-ţa Montreal, nr.10, Intrarea D, et. 3, sector 1.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata