EDUARD DANY SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 14706341
Data emiterii: 30.03.2010
Data publicării în BPI: 31.03.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 3856/99/2009 (278/2009); Tribunalul Iasi-Secţia Comercial Faliment, Judecător Sindic Dan Artenie.

2.Arhiva/registratura instanţei: municipiul Iaşi, strada Nicolae Gane nr.20A, număr de telefon/fax 0232/215160.

3.Debitor: SC Eduard Dany SRL, CIF 14706341, municipiul Iasi, B-Dul Dacia nr.21, bloc DB1, sc.A, etaj 1, ap. 1, număr de ordine în registrul comerţului J22/643/2002

4.Creditori: SC ING Real Estate PFCEE Holding SRL Iasi.

5.Administrator judiciar: Casa de Insolvenţă Moldova I.P.U.R.L. Iasi; C.I.F. RO 20749991; sediul social în mun. Iaşi, str. Anastasie Panu nr.13, bloc „Ghica Voda” nr.3A, mezanin, Număr RSP 0025/2006; tel/fax: 0232/430020; e-mail: cimsprl@yahoo.com, pagina de web: www.cimsprl.ro; nume şi prenume reprezentant administrator judiciar Ec. Apetrei Mărioara;

6.Subscrisa: Casa de Insolvenţă Moldova I.P.U.R.L. Iasi, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Eduard Dany SRL, conform sentinţei comerciale nr.280/S/11.03.2010 pronunţată de Tribunalul Iasi-Secţia Comercial Faliment, în dosarul 3856/99/2009 (278/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7. Deschiderea procedurii insolvenţei debitorului SC Eduard Dany SRL, prin sentinţa comerciala nr.280/S/11.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iasi-Secţia Comercial Faliment.

7.1.Debitorul SC Eduard Dany SRL are obligaţia ca pana la data de 09.04.2010 să depună la dosarul cauzei şi sa predea administratorului judiciar documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei şi sa-i puna la dispoziţie toate informaţiile necesare cu privire la activitatea şi averea sa.

7.2.Creditorii debitorului SC Eduard Dany SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 11.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 11.06.2010. Termenul pentru depunerea contestatiilor la tabelul preliminar: 14.06.2010. Termenul pentru solutionarea contestatiilor la tabelul preliminar: 24.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 24.06.2010.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că Prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iasi-Secţia Comercial Faliment, din municipiul Iaşi, strada Nicolae Gane nr.20A, în data de 02.07.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: definitivarea desemnarii administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia, desemnarea comitetului creditorilor şi a presedintelui comitetului.

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică conform Cod proc.civ. debitorului, creditorilor şi ORC Iasi pentru efectuarea menţiunii. Notificarea se publica în BPI şi intr-un ziar de larga circulatie 10.
În temeiul art.3, pct.26 din Legea 85/2006 administratorul judiciar convoaca Adunarea Generala a Asociatilor SC Eduard Dany SRL în vederea desemnarii administratorului special, la data de 09.04.2010, ora 11.00, la sediul administratorului judiciar: Iasi, str. Anastasie Panu, nr.13, bl. Ghica Voda, nr.3A, mezanin.In caz de neprezentare, AGA debitoarei va fi reconvocata la data de 16.04.2010, ora 11.00, la sediul administratorului judiciar: Iasi, str. Anastasie Panu, nr.13, bl. Ghica Voda, nr.3A, mezanin.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata