ELISCOMEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolventa

CUI: 5380741
Data emiterii: 07.04.2010
Data publicării în BPI: 28.04.2010

Date privind dosarul: nr.dosar 5862/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic Oborocianu Maria.
Arhiva/registratura instanţei: Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău. Programul arhivei instanţei 0900- 1300. Debitor: SC Eliscomex SRL, CIF 5380741, sediul social în Oneşti, str. Mihai Bravu, nr.10, bl.10 sc.A, et.3, ap.10, jud. Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/328/1994.
Administrator special: nu are.
Creditor: SC Tiriac Leasing IFN SA.
Administrator judiciar: LD Expert Grup IPURL, sediul social în Huşi, str. Fundătura Viilor, nr.23, jud. Vaslui, CIF RO20657200, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0150, tel/fax: 0235470844, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Lazar Dumitru.
Subscrisa LD Expert Grup IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Eliscomex SRL Oneşti, jud. Bacău, conform sentinţei civile nr.391/24.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 5862/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) şi urm. Legea nr.85/2006, notifică: deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Eliscomex SRL, prin sentinţa civilă nr.391/24.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 5862/110/2009.
Debitorul SC Eliscomex SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) Legea nr.85/2006.
Creditorii debitorului SC Eliscomex SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 24.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) Legea nr.85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 24.06.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 12.07.2010. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv este 23.07.1010.
Adunarea creditorilor: prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 06.06.2010, ora 1200, la biroul administratorului judiciar din Huşi, Calea Basarabiei, nr.108B, jud. Vaslui, tel. 0235470844, cu următoarea ordine de zi: 1.confirmarea administratorului judiciar desemnat de instanţă;
2.desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia,
3.aprobarea raportului lichidatorului judiciar.
Punctele de vedere ale creditorilor pot fi expediate şi prin poştă ori fax cel mai târziu cu 1 oră înainte de ora desfăşurării şedinţei adunării creditorilor. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: .În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) Legea nr.85/2006. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi de timbru judiciar.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 Legea nr.85/2006).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata